Sidst opdateret af .

LP lydigheds regler

LP lydigheds regler 2017

LP lydigheds regler

LP regler 2017

Arrangør

Den arrangerende klubs bestyrelse -eller et af bestyrelsen nedsat udvalg -er ansvarlig for prø­vernes tekniske gennemførelse og korrekte afvikling i.h.t. reglerne og afgør tvivlsspørgsmål, som forelægges prøveledelsen. Prøvedeltagerne skal efterkomme prøveledelsens anvisninger! Even­tuelle klager skal rettes til prøve-/konkurrenceledelsen på prøvedagen
Deltagerberettigede

Alle hunde kan deltage i LP uanset om de er stambogsførte.

Dansk opdrættede, ørekuperede hunde født efter 1. januar 1985 kan ikke gå til prøve. Det samme gælder for hunde født i andre lande, hvor ørekupering er forbudt. Halekuperede hunde født efter den 1. juni 1996 kan ifølge dansk lovgivning ikke gå til prøve, uanset i hvilket land hunden er født. Forbuddet omfatter også hunde, som har fået halen kuperet af veterinære årsager, uanset om man har en dyrlægeerklæ­ring. Følgende racer er dog undtaget for halekuperingsforbuddet: Ruhåret Hønsehund, Korthåret Hønsehund, Breton, Vizsla og Weimaraner.

Såfremt en hund er født stumphalet,

skal det for dansk opdrættede hundes vedkommende fremgå af hundens stambog. For udenlandsk opdrætte­de hundes skal der fremlægges en engelsksproget dyrlægeattest, der er udstedt i det land, hvor hunden er opdrættet, som angiver at hunden er født stumphalet. For hunde født efter 1. oktober 2004 er det dog kun følgende racer, der på stambogen kan få på­ført, at de er født naturligt stumphalet: Australian Shepherd, Autralian Stumpy Tail Cattle Dog, Bo­ston Terrier, Bouvier des Flandres, Braque du Bourbonnais, Breton, Dansk/Svensk Gårdhund, Engelsk Bulldog, Entlebucher Sennenhund, Fransk Bulldog, Gos d’atura Catala, Jack Russell Ter­rier, Karelsk Bjørnehund, King Charles Spaniel, Kroatisk Hyrdehund, Mudi, Old English Sheepdog, Perro de Agua Espanol, Polski Owczarek Nizinny, Pyrenæisk Hyrdehund, Pyrenæisk Hyrdehund m/korthårshoved, Schipperke, Terrier Brasileiro, Västgötaspids, Welsh Corgi Pembroke. For alle andre racer (med undtagelse af Breton, Korthåret Hønsehund, Ruhåret Hønsehund, Vizsla og Weimaraner, som er undtaget fra halekuperings forbuddet) gælder, at hunde uden hale eller med kun en del af halen født efter den 1. oktober 2004 anses for at mangle legemsdele og kan derfor ikke deltage. Det er endvidere ifølge dansk lovgivning forbudt at fjerne vildtkløer af kosmetiske årsager.

Danskejede, stambogsførte hunde skal være stambogsført af DKK.

Importerede hunde, hvis stambogspapirer er til registrering hos DKK, kan hvis den udenlandske stambog er godkendt af DKK, derfra få en midlertidig “kvittering”, der skal tages med til enhver autoriseret prøve indtil DKK-stambogen foreligger. Alle deltagende hunde skal have en lydighedsresultatbog udstedt af DKK eller anden FCI anerkendt kennelklub. Resultatbogen skal medbringes til LP. I modsat fald kan prøveaflæggelse nægtes. Resultatbøger kan købes hos DKK. For at kunne deltage i en DKK ­prøve, må deltageren (ejeren/føreren) ikke være medlem af en kynologisk forening, der ikke er anerkendt af DKK! Personer, der af DKK er udelukket fra deltagelse i udstillinger eller prøver, må ikke fungere som officials eller hundeførere!

Vaccination, sundhedskrav, ansvarsforsikring og doping.

Hvalpe under tre måneder må ikke medbringes på prøveområdet. Drægtige tæver kan ikke delta­ge i prøver de sidste 30 dage før fødsel beregnet fra 63 dage efter første parring. Tæver med hvalpe under 75 dage kan ikke deltage. Steriliserede tæver må gerne deltage. Hunde, som skal til LP skal være i god mental og fysisk sundhedstilstand og ikke vise tegn på sygdom. En hund må således kun deltage, såfremt den på dagen ikke udgør nogen smittefare. Ved tvivl skal fremlægges dyrlægeattest, der bekræfter dette.

For at deltage på prøve/stævne skal en hund være vaccineret mod hundesyge og parvovirus.

Vaccinationen skal være foretaget senest 14 dage før prøvedagen. For hunde op til 24 måneder gælder, at vaccinationen højst må være 1 år gammel. For øvrige hunde gælder, at vaccinationen højest må være 4 år gammel. Dokumenta­tion for vaccination skal være indkørt i stambogen, være vedlagt denne eller fremgå af hundens EU-hundepas og medbringes på dagen. Udenlandske hunde skal være rabiesvaccinerede i henhold til den enhver tid gældende danske lovgivning.

Hunde, der befinder sig på prøveområdet,

skal være omfattet af en dækkende lovpligtig ansvars­forsikring. Hundeejeren er ansvarlig for et hvert uheld eller enhver skade, hans/hendes hund for­volder. Hundeejeren er forpligtet til at anmelde de skader, som hans/hendes hund har forårsaget, til eget forsikringsselskab.

Det er forbudt at behandle hunde med stoffer

der neddæmper eller opildner temperament eller ydeevne (doping). Dopingkontrol kan ske ved udstillinger, skuer, prøver, konkurrencer og andre aktiviteter. Anmodning om dopingkontrol (fra andre end officials, arrangementsledelse eller dom­mere) af en hund skal sammen med en begrundelse for kontrollen indgives skriftligt til arrange­mentsledelsen på dagen. Anmodningen skal vedlægges et gebyr på kr. 1.000, der mistes, såfremt testen er negativ.

Kirurgisk kastrerede hanhunde,

samt hanhunde der er kryptorchid (dvs. at den ene eller begge testikler ikke er til stede i pungen) må gerne deltage.

Kemisk kastration er omfattet af DKKs dopingreglement. Hanhunde, der er kemisk kastrerede, må

derfor ikke deltage, så længe de er under påvirkning af behandlingen. DKK kan dispensere fra dopingreglerne under forudsætning af at der nedlægges frivilligt avlsforbud på hanhunden (gælder kun DKK registrerede hunde). Proceduren for ansøgning om dispensation er beskrevet på www.dkk.dk  Steriliserede tæver må gerne deltage.

Samtlige omkostninger ved kontrol og efterfølgende test betales af hundens ejer,

hvis testen er positiv. Hvis testen er negativ betales omkostningerne ved kontrol og efterfølgende test af arran­gøren af det pågældende arrangement. Indgives der anmodning om dopingkontrol af en hund, skal arrangementsledelsen indkalde den pågældende hunds ejer/fører for høring og meddelelse om, at hunden skal stille til dopingkontrol på dagen. Det påhviler arrangementsledelsen at tilkalde en dyrlæge for udtagelse af blodprøve, urinprøve, hårprøve og næsesvabe prøve på dagen. De udtagne prøver opbevares af dyrlægen.

Arrangementsledelsen orienterer DKK om den udførte dopingkontrol,

hvorefter det på baggrund af anmodningens karakter aftales med dyrlægen, hvilke analyser, der skal foretages. Når analysere­sultatet foreligger, træffer DKKs sundhedsudvalg afgørelse om, hvorvidt der har foreligget doping. Sundhedsudvalgets afgørelse senes til DKKs bestyrelse, som træffer afgørelse om, hvorvidt en sag kan betragtes som afsluttet eller skal videregives til DKKs disciplinærnævn til behandling i henhold til DKKs love. Personer, der afviser at stille til dopingkontrol eller udebliver fra kontrol, indberettes til DKKs be­styrelse, som derefter træffer afgørelse om, hvorvidt sagen skal overgives til DKKs disciplinær­nævn til behandling i henhold til DKKs love.

Tilmelding

En hund skal tilmeldes i god tid før en prøves afholdelse. Tilmeldinger til LP på DKK ­arrangementer skal ske på www.hundeweb.dk eller godkendte blanketter, som findes på DKKs hjemmeside eller ved henvendelse til DKKs kontor. Såfremt DKK-kredse eller specialklubber er arrangør tilmeldes der på www.hundeweb.dk eller der fås anmeldelsesblanketter ved henvendel­se til disse. Ejerskifte af en hund samt eventuel adresseændring skal være registreret i DKK før anmeldelse til en prøve. I modsat fald kan hunden nægtes deltagelse. For at kunne deltage skal anmeldelsesblanket og gebyr være arrangørerne i hænde senest dagen for anmeldelsesfristens udløb. Der kan ikke efteranmeldes! På DKK-arrangementer, hvor der er LP over to dage, kan man deltage begge dage.

Tilbagebetaling af gebyr

Tilbagebetaling af det fulde gebyr kan kun finde sted, hvis hunden på grund af sygdom ikke kan deltage, hvilket må dokumenteres ved tilsendelse af autoriseret dyrlægeattest senest 3 dage efter, prøven er blevet afholdt.

Ankomst -indgangskontrol -mødetider

Kun anmeldte hunde har adgang til et arrangement. Hunde, der er tilmeldt et to dages arrange­ment, har adgang begge dage. Der skal medbringes stambog/resultatbog, vaccinationsattest, kvit­tering for anmeldelse og nummerskilt. Endvidere drikke-og madskål. Rent vand fås ved prøve­pladsen.

Hundeejeren/føreren skal møde ved ringen senest 15 minutter før prøvebedømmelserne begyn­der.

Dyrlægekontrol kan etableres ved stikprøvekontrol af enkelte hunde. Dyrlægens afgørelse er inappellabel! Finder dyrlægen en hund uegnet til at deltage i et arrangement tilbagebetales delta­gergebyr ikke. Der kan ved indgangen være anden nødvendig kontrol, f.eks. tatoverings-og vac­cinationskontrol. En hund, der har passeret indgangskontrollen, må ikke trækkes tilbage fra be­dømmelse, medmindre særlige forhold gør sig gældende, hvilket afgøres af prøveledelsen. An­modning om ID-kontrol af hunde skal på prøvedagen indleveres skriftligt til prøveledelsen sammen med en begrundelse herfor. Anmodningen skal vedlægges et gebyr på 200,-kr. der fortabes så­fremt kontrollen viser sig uberettiget.

Enhver hund deltager for ejerens regning og risiko,

og uheld er prøvearrangøren uvedkommende. Hundene skal føres i line på prøveområdet, når de ikke er til bedømmelse. Det er ikke tilladt at anbringe opslag af nogen art på prøveområdet eller foretage anden form for reklamering uden prøveledelsens tilladelse.

Evt. medbragte bure, borde, m.m. må ikke placeres nærmere end 2 m fra ringsiderne.

(ringaf­mærkningerne). På udendørs prøver er opslag af telte kun tilladt efter arrangørens anvisninger.

HUND KAN UDELUKKES/DISKVALIFICERES

– hvis den efter dommerens skøn er uegnet til deltagelse på grund af dårlig kondition fysiske eller psykiske handicaps aggressivitet over for dommeren, hjælpere, ringpersonale, andre hunde eller deres førere m.fl. på eller udenfor prøvebanen udpræget nervøsitet eller hvis udførelse af øvelserne / gennemløbet efter dommerens skøn vil skade hunden.hvis hunden forlader ringen (Gældende for LP3, Champion klasse og Elite)hvis hunden gør sig ren i ringen

EN HUNDEFØRER KAN UDELUKKES/DISKVALIFICERES:

hvis føreren ikke retter sig efter dommerens og ringpersonalets anvisninger samt efter reglerne. udøver en efter dommerens skøn unødvendig hårdhed overfor hunden. forstyrrer en konkurrent/prøvedeltager eller dennes hund, der er under prøveaflæg­gelse. udviser en efter dommerens skøn utilstedelig opførelse i eller ved ringen. E) afstraffer hunden i eller ved ringen En hundeførre kan diskvalificeres hvis næseprøven påføres foderfært.

Opførsel

Al utilbørlig kritik af en dommer, nedsættende ytringer om en fungerende dommer såvel som usømmelig omgangstone og anden overtrædelse af dette reglement kan medføre fortabelse af retten til tildelt præmie samt eventuelt udvisning fra prøven. Afgørelse herom træffes af prøvele­delsen. Prøve ledelsen kan indberette hændelsen til DKKs bestyrelse, som derefter træffer afgø­relse om, hvorvidt sagen kan betragtes som afsluttet eller skal videregives til disciplinær nævnet til behandling i henhold til DKKs love. På prøver arrangeret af kredse eller specialklubber, skal en eventuel indberetning ske til kredsen/ specialklubbens bestyrelse, som derefter træffer afgørelse
om, hvorvidt sagen betragtes som afsluttet, eller om den skal videresendes til DKKs bestyrelse med en indstilling om behandling i DKKs disciplin nærnævn. Såfremt en hund eller dens fører ude­lukkes/diskvalificeres, fratages de dagens præmieringer, og deltagergebyret tilbagebetales ikke.

Dommeren kan fratage en hund tildelte præmieringer/resultater,

hvis hunden viser sig aggressiv eller udviser anden uønsket adfærd. Hunden tildeles i så fald præmierings graden eller prøveka­rakteren 0. En hund, som to gange får 0 pga. temperamentet, kan af DKKs bestyrelse fratages retten til avl samt retten til at deltage i udstillinger, prøver, konkurrencer m. v.

Hvis en hund bliver diskvalificeres på grund af aggressivitet kan DKKs LP-udvalg indstille til DKKs bestyrelse, at hunden idømmes en karantæne på op til 6 mdr. Dette gælder ved første gangs indberetninger.

DOMMERENS AFGØRELSER ER INAPPELLABLE!

Vedr. prøvereglerne

Prøvedeltagerne (hundeførerne) har pligt til at kende prøvereglerne! Arrangører af enhver prøve har pligt til at sørge for, at prøvereglerne kan fås på prøveområdet!

LP godkendt af DKK kan foruden af DKK kun afholdes af DKK kredse, anerkendte specialklub­ber
Og godkendte foreninger. For at afprøve hundenes reelle lydighed i dagligdagen, skal de ved

alle aut. prøver udsættes for de samme forstyrrelser,

som på udstillinger (tilskuere, andre hunde omkring LP-ringen, støj o.l.) Det påhviler prøvearrangørerne at sikre dette, og dommeren at god­kende prøvebetingelserne. Registrering af LP resultater forudsætter, at arrangørerne senest to (2) måneder før afholdelse skriftligt, på de af DKK udleverede ansøgningsskemaer, har ansøgt DKK om tilladelse til afholdelse af prøverne. Det skal samtidig meddeles, hvilke(n) dommer(e) der er inviteret. DKK vil sammen med godkendelsen sende en vejledning i korrekt afvikling af DKK-LP. DKKs godkendelse af aut. LP forudsætter, at hundene bedømmes af en LP-dommer autoriseret af DKK.

Deltagelse

Hundene skal være mindst 10 måneder gamle, (dog 15 måneder i Eliteklassen) og have en resul­tatbog udstedt af DKK enten med hundens stambogsnummer eller, for ikke DKK-stambogsførte hunde, et startnummer.

Der kan kun aflægges prøve i én officiel klasse pr. dag. Resultatbogen kan købes på DKKs kontor. Reglerne findes på DKKs hjemmeside.

Løbske tæver kan deltage i prøverne,

men skal føres til prøve sidst uanset katalogrækkefølgen. Ejere (førere) af løbske tæver har pligt til, uden at medbringe tæven, at meddele LP­ ringsekretæren om en tæve er løbsk før samtlige prøver begynder. Undladelse heraf kan medføre diskvalifikation! Løbske tæver må først føres frem til ringen umiddelbart før de skal til prøve! Indendørs skal tæver i løbetid, bære løbetidsbukser.

Dommere

Alle LP-dommere skal være autoriseret af deres hjemlands kennelklub. En dommer, der alene er autoriseret som eksteriørdommer, må ikke fungere som LP-dommer. I tilfælde af dommerdublerin­ger eller dommerændringer tilbagebetales prøvegebyret ikke. Ingen ved prøven fungerende dom­mer kan anmelde hund, fremføre eller lade fremføre hund til prøve i den ring han/hun selv døm­mer på den pågældende prøve. Ingen ved prøven fungerende dommer må dømme en hund, som vedkommende eller dennes aktuelle husstand har ejet inden for de sidste 12 måneder. Hvis en dommer med egen hund deltager i konkurrencen om årets LP-hund, kan vedkommende ikke dømme den klasse, hvori vedkommende deltager. Dommerelev/-aspirant samt øvrige ringperso­nale må ikke eje/anmelde hund til prøve i den ring, hvor de fungerer, eller forlade ringen for at fremføre hund i en anden ring.

3 a. Prøveledere

Der skal udpeges en prøveleder til klasse 3, champion klassen og eliteklassen. Prøvelederen skal have de passende kvalifikationer. Hvis prøvedeltagere fra udlandet anmelder til prøven, skal prø­velederen være i stand til at lede øvelserne på engelsk eller et sprog, som man fælles er blevet enige om. Hvis øvelserne fordeles på 2 eller flere dommere, skal der være et tilsvarende antal prøveledere, således at hver ring har mindst én prøveleder.

Ved LP ringen

Førerne skal i god tid (senest 15 minutter før meddelt prøvetid begynder) melde sig til LP ­ringsekretæren og aflevere deres hunds resultatbog. LP bedømmes af en LP-dommer, der til hjælp har en ringsekretær og evt. en prøveleder og en ringassistent. Hundene aflægger normalt prøve klassevis og i den rækkefølge, der angives i kataloget. (undta­gelse herfor i Eliteklassen). En hund kan føres til prøve af andre end sin ejer, men prøven skal fuldføres med samme fører, hvormed den påbegyndes. Fører og hund skal være til stede ved LP ­ringen senest 10 minutter før de iflg. katalogrækkefølgen skal ind til prøve! Førere, der har tilmeldt hund(e) til både LP, Agility og eksteriørbedømmelse på samme udstilling, skal i god tid før LP ­bedømmelserne begynder, meddele dette til LP-ringsekretæren. Hvis tidspunktet for eksteriør be­dømmelserne tillader det, skal hunde, der også skal eksteriørbedømmes føres til LP først og som de første uanset katalogrækkefølgen.

Dette aftales i LP-ringen med ringsekretæren eller domme­ren.

(Undtaget herfra er løbske tæver samt visse racer, hvis pelssoignering kan blive bragt i uor­den, såfremt hunden(e) føres til LP først). Føreren afgør i sådanne tilfælde selv, hvor hunden først ønskes bedømt! Hvis eksteriør-og LP-bedømmelserne iflg. kataloget tidsmæssigt falder sammen, føres hunden(e) først til eksteriørbedømmelse, men så snart hunden(e) (det vil sige ikke hele racen) er færdigbe­dømt i eksteriør, har føreren pligt til hurtigst muligt at føre hunden tilbage til LP-ringen og melde sig prøveklar hos LP-ringsekretæren. (Undtaget herfra er kun løbske tæver!). Undlader en fører dette, og derved forårsager, at dommeren og/eller bedømmelserne af andre LP-hunde forsinkes unødigt, er dommeren berettiget til at afvise en sådan fører og hund fra LP-bedømmelse den dag! Dommeren er endvidere berettiget til at afvise førere, der ikke er til stede ved LP-ringen med deres hunde når der kaldes til prøve medmindre der forinden er meddelt LP-ringsekretæren en be­grundelse for forsinkelsen.

Prøveafviklingen

Alle øvelser begynder og slutter efter dommerens anvisning og med hunden på plads. Det er tilladt føreren at sige ”plads” til sin hund ved øvelses start. Det er ligeledes tilladt føreren at sige ”bliv” i de øvelser hvor fører forlader hunden. Førerne må ikke modtage hjælp fra andre under prøveaflæggelsen. Sker dette har dommeren ret til at diskvalificere hunden. Pladskommando ved start og ved ændring af gangart er tilladt i alle 4 klasser.

LP aflægges i en ring, der skal måle mindst 20 x 30 m (til Eliteklassen og Champion klassen helst 30 x 40 m)

Apporteringsøvelser / næseprøver underkendes,

hvis en fører lader hunden berøre en apport / næseprøvegenstand eller putter den i hundens mund inden genstanden kastes eller afleveres til dommeren til udlægning. Næseprøven må kun påføres håndfært (f.eks. ikke ind under bluser /skjorter eller lign.). At flytte sig: Det er ikke tilladt føreren at flytte sig i nogen retning under øvelser, hvor det er angivet at føreren skal blive på stedet Dækken tilladt – dog skal det bæres under hele prøven /alle øvelser. Køledækken, adfærdsre­gulerende eller lign. er ikke tilladt. Fløjte:

Det er ikke tilladt at benytte nogen form for fløjten.

Overtrædelse heraf kan, såfremt dom­merens påtale herom ikke følges, medføre diskvalifikation! Fravalg af øvelse.: Opgiver en fører en øvelse, gives “0” for øvelsen. Hvis en fører vælger at træk­ke hunden fra en øvelse, kan der ikke opnås præmiering uanset pointtal. Gentagelse af en øvelse er ikke tilladt. Gentagelse af en kommando betragtes ikke som gentagel­se af en øvelse (men det resulterer i karaktersænkning).
Hunden forlader ringen:

LP1-2: Forlader hunden ringen i en igangværende øvelse,

mistes øvelsen (Der gives 0). Forlader hunden ringen mellem 2 øvelser, mistes den efterfølgende øvelse. LP3-Elite: Hunden diskvalificeres.
Halsbånd: Der må kun anvendes halsbånd uden pigge! Overtrædelse heraf medfører udelukkelse fra prøverne. Hunden må ikke have en sele på under prøven.

Håndtering af hund:

Finder dommeren det relevant kan der laves fratræk i enkelte øvelser hvor der udvises lettere hårdhed af hunden. Er det gentaget, kan føreren udelukkes/diskvalificeres. Kommandoer: Der må kun afgives en kommando, medmindre der i øvelsesbeskrivelsen er givet undtagelser herfor. Afvigelse herfra resulterer i karaktersænkning. Almindeligvis betragtes lyd og tegn som hver sin kommando, medmindre andet er angivet i en øvelsesbeskrivelse. NB! De anvendte kommandoer er kun eksempler, andre kommandoer kan anvendes blot de ikke er længere end de foreslåede. Der må ikke kunne høres hårdhed i kommandoerne når de afgives. Andre kommandoer: (øjenkommandoer, kropstegn -knips med fingrene o.l.) medfører karakter­sænkning. Line må kun anvendes i de øvelser, hvor det udtrykkeligt er tilladt. Når linen ikke anvendes, skal den anbringes over førerens venstre skulder (som en bandoler) eller hængende om førerens hals, (men ikke over højre skulder!)

Det er også tilladt at lægge den i lommen.

Det er frivilligt om hunden føres i line mellem øvelserne i klasse 1 -champion klassen. I eliteklas­sen må hunden dog ikke føres i line. Omkring: Alle omkringvendinger i alle klasser, må gerne foretages som en såkaldt ”Tyskerven­ding”, hvor føreren drejer ind mod hunden, og hunden derved går rundt om føreren.

Pladskommandoer: må kun afgives med kommandoen “Plads!

(ikke “på plads”!) Rundt om genstanden der skal løbes runSkodt om, kan være en kegle eller et agility spyd, det gælder dog at genstanden skal være min. 50cm høj og synlig. , sokker og forbinding er ikke tilladt på hundens poter (der kan ikke dispenseres fra dette) Springbrættet skal være mindst 1 m. bredt. Voldsom gøen Hvis en hund gøer voldsomt eller gentagende gange, skal der trækkes 1 – 2 point for det i de øvelser, hvor det forekommer.

De under øvelserne beskrevne punkter hvor der kan foretages karaktersænkning er kun eksem­pler.

Andre situationer kan forekomme og det er derfor dommerens afgørelse om der skal trækkes for andet end de nævnte eks. Dog skal evt. træk af point altid begrundes.

Fører og hund betragtes som en helhed, og fejl fra førerens side trækker derfor fra i karakter.

Enhver øvelse skal begynde og slutte med,

at hunden sidder på plads ved førerens venstre side (medmindre andet er nævnt). Bedømmelsen begynder når føreren har meldt klar, og slutter, når dommeren siger tak. Hvis hund eller føreren påbegynder øvelsen før klarmelding til dommeren: karaktersænkning.

Det er ikke tilladt føreren at gå ind i ringen med hunden, før de kaldes ind til prøve!

Det er tilladt at give hunden en mindre opmuntring

f.eks. en godbid mellem øvelserne i klasse I -II og III. Såfremt Føre. ønsker at anvende godbidder som opmuntring, skal de gives i ringen på et af dommeren anvist sted.Det er ikke tilladt at medbringe mavebælter/tasker, bolde, legetøj eller lignende i ringen. Overtræ­delse kan medføre diskvalifikation.

Såfremt en hund er trænet til at sætte sig lige foran føreren og herefter kommanderes i plads, skal dette meddeles dommeren inden øvelsen starter.

Gælder kun Eliteklassen

Her skelnes mellem en tyvstart og en knald apport.

En tyvstart er når H. letter fra udgangspos., men forbliver på stedet, her trækkes der i henhold til reglerne, der vil kunne opnås max. 7 point i øvelsen. En knald apport er når hunden sætter efter apporten, eller forlader udgangspositionen før kom­mando.

For øvrige klasser se øvelsesbeskrivelser for bedømmelse af knald apport.

LP er opdelt i fire klasser med følgende præmieringsmuligheder:

Champion klassen (max 320 point)

256 point og derover     1 pr. 224 – 255,5 point 2 pr. 192 – 223,5 point 3 pr.

6)

Der kræves mindst en 3 pr. til at bestå en klasse. For at en hund kan stille op i en højere klasse, skal hunden have kvalificeret sig dertil ved at have bestået den umiddelbart lavere klasse med en

    præmie. Hunde, der har opnået 1. præmie i klasse I og II kan, såfremt det ønskes, rykke op i hhv. klasse II og III. For at kunne rykke op i Eliteklasse kræves, at hunden er DKLPCH eller DKLPM.

Alle hunde skal -uanset resultat fra andre prøver -begynde i klasse I. Nedrykning kan ikke finde sted, hvis en hund har fået mindst en 3 præmie i klasse II eller III.

I Champion klassen kan hunden ikke rykkes ned,

hvis den har fået en 1 præmie i klassen. I elite­klassen kan hunden rykkes ned i Champion klassen, selv om den har opnået en 1.præmie (selv om den er gået direkte fra klasse 3). Der kan rykkes ned i klasse 3, hvis man har opnået lavere præmiering end en 1.præmie.

Præmiebånd/rosetter

Rød bånd/roset 1. præmie-vindere. Blåt bånd/roset 2. præmie-vindere. Gul bånd/roset 3. præmie-vindere. Sort/rødt/gult bånd/roset CACIOB-vindere. Orange bånd/roset Reserve CACIOB

LP-champion/LP-mester.

Stambogsførte hunde, der har opnået én 1. præmie i klasserne I og II, samt tre 1. pr. i klasse III hos mindst to (2) forskellige dommere tildeles titlen Dansk Lydigheds Champion (DKLPCH) og ikke stambogsførte hunde titlen Dansk Lydigheds Mester (DKLPM). Hunde der bliver DKLPCH eller DKLPM tildeles en ærespræmie på dagen. Når hunden har opnået sine 3 x 1. præmie i klas­se III hos to forskellige dommere, skal ejeren hurtigst muligt meddele dette til DKK ved indsendel­se af de tre tællende kritikker eller kopier heraf.

Elitechampion/Elitemester

Stambogsførte hunde, der har opnået tre 1. præmier i Eliteklassen hos mindst to forskellige dom­mere, tildeles titlen Dansk Elitechampion (DKELCH) og ikke stambogsførte hunde titlen Dansk Elite-lydighedsmester (DKELM)

En LP-champion fra et andet FCI-land kan med én 1. præmie i Eliteklassen på en DKK anerkendt prøve tildeles titlen Dansk Elitechampion (DKELCH) Når hunden har opnået sine 3 x 1. præmier i Eliteklassen hos to forskellige dommere, skal ejeren hurtigst muligt meddele dette til DKK ved ind­sendelse af de tre tællende kritikker eller kopier heraf.

Nordisk lydighedschampion (NOLPCH)

Nordisk lydigheds championat tildeles den danske elitelydighedschampion, der har opnået lydig­hedschampionat i yderligere to af de nordiske lande.

International lydighedschampion

For at kunne blive International LP-champion skal en hund være mindst 15 måneder gammel og have erhvervet det Int. FCI-LP-cert: CACIOB i to forskellige lande (hos to forskellige dommere) på internationale kennelklub prøver og der skal gå mindst et år og en dag mellem erhvervelsen af det første og det andet CACIOB. Endvidere skal hunden have fået mindst en 2.præmie i eksteriør på en FCI-anerkendt udstilling og være stambogsført i mindst 3 generationer af en kennelklub, der er tilsluttet FCI. CACIOB gives til den hund, der på prøvedagen har fået 1. pr. med flest point. Er denne hund ikke stambogsført tilfalder CACIOB den næste berettigede, stambogsførte hund.

Årets LP-hund

Der konkurreres hvert år på DKKs internationale lydigheds prøver om titlen Årets LP-hund i klasse I, II, III, Champion klassen og elite. Finalerne om Årets LP-hunde afholdes efter årets sidste DKK lydighedsprøve, dog senest i november måned. Prøverne er kun for danskejede DKK stambogs­førte hunde og kun danskejede hunde kan tildeles point i de kvalificerende prøver. Ejer skal være medlem af DKK. Hunde skal til finalen konkurrere i den højeste klasse, hvor de har været til prøve, uanset hvilken klub eller kreds de har været til officiel prøve i. Hunde der ikke deltager i finalen, er dog ude af konkurrencen. Der opkræves et gebyr for deltagelse i finalen, tilmelding er nødvendig.

VIGTIGT:

Kvalifikations prøver og slutkonkurrence om “Årets LP-hund” skal påbegyndes og fuldfø­res med samme “ekvipage” (dvs. samme hund og fører) Skifter en hund fører (eller førerens hund)

undervejs til det endelige resultat UDELUKKES EKVIPAGEN!

Resultaterne fra kvalifikationsprøverne lægges sammen med de point, der opnås i finalen. Den hund, der sammenlagt har opnået flest point i hver klasse bliver ”Årets LP-hund”. Åres LP-hund præsenteres kun i store ring, hvis finalen afholdes i forbindelse med en DKK-udstilling.

I de tilfælde, hvor de internationale lydighedsprøver løber over to dage, tæller de opnåede point fra begge dages prøver, dvs. som to separate resultater.

Klasse 1, 2 og 3 og Champion klassen:

For klasse 1, 2 og 3, og Champion klassen tæller de 3 højeste pointresultater fra kvalifikationsprø­verne på DKKs internationale lydighedsprøver, der er opnået i samme kalenderår. De 5 hunde, der med 3 resultater sammenlagt har opnået flest point i hver af klasserne 1, 2, 3, og Champion klassen kvalificerer sig til finalen. Resultaterne fra kvalifikationsprøverne lægges sammen med de point der opnås i finalen. Ved pointlighed efter kvalifikationsprøverne eller efter finalen, vinder den hund der har højest point i øvelse: Klasse 1.: Lineføring Klasse 2.: Apportering Klasse 3.: Fremsendelse Champion klassen: Rundt om genstand, apport og spring Hvis der stadig er pointlighed, vinder den hund der har vundet finalen.

Eliteklassen:

For eliteklassen tæller de 5 højeste pointresultater fra kvalifikations prøverne på DK’s internationa­le lydighedsprøver, der er opnået i samme kalenderår. De 10 hunde, der sammenlagt har opnået flest point i eliteklassen, med 5 tællende resultater kvalificerer sig til finalen. Ved pointlighed efter kvalifikationsprøverne eller efter finalen, vinder den hund, der har højest point i fremsendelsen. Hvis der stadig er pointlighed, vinder den hund, der af de hunde der har pointlighed, der har opnå­et flest point i finalen.

Det er muligt at få en vindertitel fra Årets hund finalen

påført hundens resultater ved betaling af det til enhver tid gældende gebyr. Titelvinderne skal selv gøre DKK opmærksom på, at de ønsker tit­lerne påført og indsende relevant dokumentation for titlen. Titlerne er følgende:

LP klasse 1 =LP1ÅHxx (årstal) LP klasse 2 = LP2ÅHxx (årstal) LP klasse 3 = LP3ÅHxx (årstal) LP Champion = LPCHÅHxx (årstal) LP Elite = LPEÅHxx (årstal)

12) Danmarksmesterskab

DKKs kredse af holder årligt et Danmarksmesterskab. Se særskilte regler. Det er muligt at få en vindertitel fra Danmarksmesterskabet påført hundens resultater ved betaling af det til enhver tid gældende gebyr. Titelvinderne skal selv gøre DKK opmærksom på, at de øn­sker titlerne påført og indsende relevant dokumentation for titlen. Titlerne er følgende:

Danmarks mestertitler: LP klasse 1 = LP1DMxx (årstal) LP klasse 2 = LP2DMxx (årstal) LP klasse 3 = LP3DMxx (årstal) LP Champion = LPCHDMxx (årstal) LP Elite = LPEDMxx (årstal)

Nordisk Mesterskab (NM)

Der konkurreres i Eliteklasse. Der kan deltage 7 stambogsførte hunde fra hvert af de nordiske lan­de. Der tildeles ikke CACIOB ved NM, da det er en lukket konkurrence for et begrænset antal hunde.

Udtagelse

til det danske landshold foregår efter point opnået på de internationale lydighedsprøver. Arrangementsudvalget forbeholder sig dog ret til at udtage holddeltagere efter andre kriterier end point. De aktuelle udtagelsesregler findes på DKKs hjemmeside.

ØVELSESBESKRIVELSER FOR DKKs LP-KLASSER:

Tegnforklaring m.v.:

LP