Sidst opdateret af .

LP prøver

LP prøver

LP prøver klasse 1-2-3 og elite

LP prøver

LP Prøver KLASSE 1

Lineføring (Koeff. – max. 30 p.)

Dommeren dirigerer føreren,

der skal gå naturligt. Hunden skal følge føreren ved dennes venstre side med skulderpartiet ud for førerens venstre ben i gang, løb og vendinger: (Fremad gå -højre om -venstre om -omkring (altid til højre – eller som tyskervending) -to skridt baglæns -to skridt frem og i vendinger på stedet højre om, venstre om og omkring.

Det er tilladt føreren at afgive pladskommando ved alle igangsætninger

, samt komme med en let opmuntring (kun stemme) til hunden under udførelsen af øvelsen. Føreren skal gå i en naturlig gangart uden at afpasse sin fart efter hundens, i modsat fald ka­raktersænkning.

For at opnå maksimumpoint i øvelsen,

skal hunden hver gang føreren gør holdt, uden kom­mando, sætte sig på plads. Hunden må ikke sidde skævt. Linen skal under øvelsens udførelse hele tiden være slapt hængende.

For at øvelsen kan god

kendes kræves det, at en del af øvelsen udføres korrekt uden ekstra
kommandoer eller anden hjælp fra fører end det tilladte En ufuldkommen retning (ikke parallel) i pladspositionen, bør resultere i tab af points. Karaktersænkning vil finde sted, hvis hunden går meget tæt på føreren, så den forstyrrer eller hindrer førerens gang, og især hvis hunden læner sig op af og rører førerens ben Følget skal være u-stresset.

Stå (Koeff. 2 – max. 20 p.)

På tegn fra dommeren går føreren fremad, og ud for et afmærket sted i ringen afgiver føreren en “stå”-kommando til hunden, der føres i line. Når hunden står, tages linen af, og føreren går herefter omkring, går tilbage mod hunden og forbi denne.

Når føreren er ca. 5 m bag hundenventer ca. 5 meter væk fra hunden (afstanden er Markeret) , derefter vender føren uden tegn fra dommer igen rundt på tegn fra dommer, og føren går direkte tilbage til hunden, føren giver en pladskommando og hunden går plads et par meter (uden line), indtil føreren, efter et tegn fra dommeren, gør holdt.

Det er tilladt føreren

idet denne går fra hunden at kommandere “bliv stående”. Ønsker føreren det, må øvelsen udføres med hunden fri ved fod (dvs. uden line). I så fald må der ikke afgives en “bliv stående” -kommando. Føreren må ikke vende sig om mod hunden under gang væk fra den (i så fald karakter sænk­ning).

Føreren må

(men skal ikke) samtidig med afgivelse af “stå” kommandoen holde en hånd foran hunden, som dog ikke må berøres. Føreren må standse op mens ”stå” kommandoen afgives. Lyd-og tegnkommando betragtes i denne øvelse som én kommando. Der gives 0 point i øvelsen, såfremt hunden ikke står af sig selv. For at øvelsen kan godkendes kræves det, at hunden står indtil føreren har vendt omkring før­ste gang.

Spring (Koeff. 2 – max. 20 p.)

Føreren stiller sig med hunden på plads uden line foran springbrættet, afstand efter eget skøn dog max. 3 meter. Føreren skal derefter på dommerens kommando lade hunden blive siddende foran springet, mens føreren går om på den anden side af springet og stiller sig fra 3-5 m fra dette, med front mod hunden. På tegn fra dommeren afgiver føreren kommandoen ”spring”. Hunden springer og sætter sig derefter på plads hos føreren.

Springhøjden er valgfri for hunde der er fyldt 7 år

eller mere. For øvrige hunde er springhøjden hundens skulderhøjde rundet op eller ned til nærmest 10 cm dog max. 60 cm. For at øvelsen kan godkendes kræves det at fører har passeret springbrættet inden hunden springer For at øvelsen kan godkendes kræves det, at der ikke afgives mere end i alt 4 springkomman­doer.

Stillingsskift (Koeff. 3 – max. 30 p.)

Med hunden siddende med dens bagpart eller forben (alt efter hvilken part af kroppen der skal holdes i ro) mellem to anviste punkter, gør føreren klar. Hunden skal sidde på plads uden line. Efter førerens klarmelding og på dommerens tilladelse kommanderer føreren hunden i dæk. På endnu en

tilladelse går føreren ca. 2 m væk fra hunden og gør omkring. ”

Bliv” kommando er tilladt, idet føreren forlader hunden.

På dommerens tilladelse kommanderer føreren hunden i sit eller stå og på endnu en tilladelse

kommanderes hunden i dæk. Dommeren bestemmer på dagen om hunden skal kommanderes i sit eller stå som første position. Anden position skal altid være dæk. Rækkefølgen skal være den samme for alle hunde på dagen. På dommerens tilladelse går føreren tilbage til hunden, som skal blive liggende

i dæk indtil dommeren giver tilladelse til, at føreren må kommandere hunden på plads. Hunden skal skifte stilling i alt 2 gange.

Hvis en hund under stillingsskiftene flytter sig mere end en kropslængde (halen fraregnet)

, i hvilken som helst retning, eller hvis hunden kommanderes “baglæns” i forbindelse med skiftene, standses øvelsen, og der gives kun point for det, hunden har udført rigtigt indtil dette tidspunkt.

Dobbelte lydkommandoer og for voldsomme arm og kropskommandoer er karaktersænkende.

For at øvelsen kan godkendes kræves det, at hunden indtager den af dommeren valgte position

, og at der til hvert skift max. afgives i alt 4 kommandoer.

 Indkald (Koeff. 2 – max. 20 p.)

Efter dommerens anvisning bevæger føreren sig ca. 15 m væk fra sin hund, der enten holdes i halsbåndet af dommeren, eller af føreren forinden er kommanderet i dæk, sit eller stå. Efter at væ­re kommet i position, vender føreren front mod sin hund og kalder, efter tegn fra dommeren, hun­den på plads.

Det er tilladt at bruge hundens navn samt “plads” afgivet som en sammenhængende komman­do.

Er der en pause mellem de to kommandoer, betragtes det som en dobbeltkommando. På førerens kommando skal hunden hurtigt og uden svinkeærinder løbe direkte ind til sin fører og sætte sig lige på plads. Flytter hunden sig mere end to kropslængder fra en dæk/sit/stå stilling før føreren kalder den ind stoppes øvelsen, og der gives 0 point.

Det er tilladt at kommandere ”bliv”

inden hunden forlades For at øvelsen kan godkendes kræves det, at hunden kommer ind til føreren.

Hold fast på apport (Koeff. 2 – max. 20 p.)

Øvelsen begynder med, at hunden sidder på plads ved siden af føreren eller foran føreren. På tegn fra dommeren holder føreren en medbragt træ apport hen foran hunden. Føreren må, men skal ikke, afgive kommando for apport. Hunden skal derefter, mens den stadig sidder på stedet, holde apporten i 3 sekunder (tiden tæller fra det øjeblik, hvor føreren står oprejst og har armene langs siden),

hvorefter føreren på et tegn fra dommeren siger “slip”

og tager apporten. Hunden skal villigt slippe apporten. Øvelsen afsluttes når føreren har taget apporten, med hunden i plads eller foran føreren.

For at opnå max point skal hunden aflevere apporten til hånden.

Afsluttes øvelsen uden aflevering, men med godkendt fastholdelse af apport, så kan der max gives 8 point. For at øvelsen kan godkendes kræves det at der maximalt bruges 4 apport kommandoer og max 4 slip kommandoer. For at opnå max point, skal hunden tage apporten på første kommando, holde apport i ro 3 sekunder, og aflevere apporten til hånden på første slip kommando.

Sit 15 sek. (Koeff. 2-max. 20 p.)

Når føreren melder klar til øvelsen, skal hunden sidde på plads (uden line). På tegn fra dommeren afgiver føreren herefter en sit kommando. Tegn-og lydkommando betragtes her som én komman­do. På tegn fra dommeren går føreren fra sin hund, efter først at have kommanderet “bliv”. ca. 5 m væk fra hunden (afstanden markeret) og vender front mod hunden. Hunden skal blive siddende på stedet i 15 sekunder efter, at føreren er kommet i position.

På tegn fra dommeren

går føreren tilbage til hunden og stiller sig ved dennes højre side. Hunden skal blive siddende indtil dommeren siger tak.

Samtidig med ”sit” kommandoen må føreren (men skal ikke) bruge et diskret håndtegn. Føreren må ikke vende sig mod hunden under gangen væk (i så fald karaktersænkning). Såfremt hunden indtager en anden position end sit, gives der kun point for den tid, hunden sid­der.

Øvelsen godkendes ikke,

hvis hundeføreren afgiver kommandoer til hunden efter hunde føren er kom­met i position. For at øvelsen kan godkendes kræves det, at hunden sidder i mindst 8 sekunder, og ikke flytter sig fra stedet med mere end 2 kropslængder.

Dæk (Koeff. 3 – max. 30 p.)

Når føreren melder klar til øvelsen, skal hunden sidde på plads fri ved fod (uden line). På tegn fra dommeren afgiver føreren herefter en dækkommando. Tegn-og lydkommando betragtes her som én kommando. På tegn fra dommeren går føreren fra sin hund, efter først at have kommanderet “bliv”, ca. 15 m væk (afstanden markeret) og vender front mod hunden.

Hunden skal blive liggende dæk på stedet

i et (1) minut efter, at føreren er kommet i position. På tegn fra dommeren går føreren tilbage til hunden og stiller sig ved dennes højre side.

Hunden skal blive liggende,

til føreren, på et nyt tegn fra dommeren, kommanderer hunden på plads. Samtidig med ”dæk” kommandoen må føreren (men skal ikke) bruge et håndtegn. Hånden må ikke “hugges” ned mod hunden, der heller ikke må “knuges” ned i dæk ved at føreren bøjer sig ind over hunden i så fald karaktersænkning.

Der må max. benyttes 4 dæk kommandoer

– ellers mister hunden øvelsen. Føreren må ikke vende sig mod hunden under gangen væk (i så fald karaktersænkning). Såfremt hunden indtager en anden position end dæk, gives der kun point for den tid hunden ligger i dæk. Der gives 0 point i øvelsen,

såfremt hunden ved berøring presses/trykkes ned i dæk.

Øvelsen godkendes ikke hvis hundeføreren afgiver kommandoer til hunden efter Hunde føren er kom­met i position. For at øvelsen kan godkendes kræves det, at hunden dækker i mindst 20 sekunder, og ikke flytter sig fra stedet med mere end 2 kropslængder.

Helhedsindtryk (Koeff. 1 – max. 10 p.)

Ved helhedsindtryk forstås først og fremmest samarbejdet mellem fører og hund og disses forstå­else for øvelserne samt førerens kendskab til prøvereglerne. Der tages endvidere hensyn til den lydighed (villighed) hvormed hunden udfører øvelserne, dog med rimelig hensyntagen til de enkel­te hunderacers temperament og hundens alder. Karakteren for helhedsindtryk gives samlet for det, hund og fører har udført.

LP Prøver KLASSE 2

Sit i gruppe 30 sek. (Koeff. 2 -max. 20p)

Øvelsen udføres med min. 3 og max. 8 hunde. Hundene sidder med min. 3 meters afstand. Fører­ne afgiver en “sit” kommando og går på tegn fra dommeren fra deres hunde, efter først at have kommanderet “bliv” ca. 10 m væk (afstanden markeret) og vender derefter front mod hundene. Hundene skal blive siddende på stedet i 30 sekunder efter, at førerne er kommet i position. På tegn fra dommeren går førerne tilbage til hundene og stiller sig ved deres højre side.

Såfremt hunden indtager en anden position end sit,

gives der kun point for den tid hunden sid­der. Førerne må ikke vende sig mod hunden under gangen væk (i så fald karaktersænkning). Hunden skal sidde i 10 sek. efter at førerne er kommet i position for at opnå point. Såfremt hunden flytter sig mere end 1 kropslængde, gives der nul. Øvelsen godkendes ikke hvis hundeføreren afgiver kommandoer til hunden efter de er kommet i position.

Fri ved fod (Koeff. 4 – max. 40 p.)

Udføres som i klasse I, men uden at hunden er i line. I denne klasse udføres der også 2 skridt til højre og 2 skridt til venstre. Dommeren dirigerer føreren.

Føreren skal gå i en naturlig gangart

(dvs. uden at afpasse sin fart efter hundens) ellers: Ka­raktersænkning. Det er tilladt føreren at afgive pladskommando ved alle igangsætninger, men det er ikke tilladt at opmuntre hunden under øvelsen. Hvis en hund konstant hænger mere end en kropslængde efter sin fører, eller hvis føreren tø­ver for at vente på hunden, standses øvelsen, og der gives 0 point.

For at øvelsen kan godkendes kræves det, at en del af øvelsen udføres korrekt

uden ekstra
kommandoer eller anden hjælp fra føreren. En ufuldkommen retning (ikke parallel) i pladspositionen, bør resultere i tab af points. Karaktersænkning vil finde sted, hvis hunden går meget tæt på føreren, så den forstyrrer eller hindrer førerens gang, og især hvis hunden læner sig op af og rører førerens ben. Følget skal være ustresset.

Stå – Sit eller dæk under gang (Koeff. 3 – max. 30 p.)

Før øvelsen starter, skal hundeføreren oplyse, om 2. position skal være sit eller dæk. Med hunden fri ved fod kommanderes føreren fremad, efter ca. 5 meter og på dommerens kommando skal fø­reren kommandere sin hund til at stå. Herefter fortsætter føreren fremad og på ny kommando fra dommeren gør føreren omkring og passerer hunden. Derefter kommanderes føreren på ny om­kring, og ved passage af hunden, kommanderes denne ”plads”.

Føreren og hunden fortsætter fremad

indtil dommeren kommanderer føreren højre/venstre om. Efter ca. 5 m og på dommerens kommando skal føreren kommandere sin hund til at sidde eller dække, herefter fortsætter føreren fremad og på ny kommando fra dommeren gør føreren omkring og passerer hunden og på en ny kommando gør føreren omkring. Når føreren passerer hunden, skal den på førerens kommando følge med. Føreren fortsætter fremad indtil dommeren kommanderer begge holdt.

Føreren må (men skal ikke) samtidig med afgivelse af kommando bruge håndtegn

, hunden må dog ikke berøres. Føreren må ikke standse op, mens kommando afgives, i så fald trækkes der point. Lyd-og håndtegn betragtes i denne øvelse som én kommando.

Hvis hunden ikke følger ved starten og ikke er nået ud til fører, inden ståkommandoen afgives,

mistes positionen. Der må ikke afgives ”bliv” kommando når hund forlades For at øvelsen kan godkendes kræves det, at mindst én position indtages korrekt.

Fremsending m. stå / sit /eller dæk. (Koeff. 3 -max. 30 p.)

Før øvelsen starter, oplyser føreren, hvilken position hunden skal indtage i feltet. Fra et afmærket sted, med hunden på plads sender føreren på tegn fra dommeren hunden 10 m frem i lige linje mod et afmærket felt, med kommandoen “fremad”. Hjørnerne i feltet, der er 3 x 3 m, er markeret med kegler eller lignende. Mellem keglerne skal siderne være markeret med bånd eller lignende, således at føreren ikke er i tvivl om, at hunden er inde i feltet.

De valgte genstande bør ikke give anledning til misforståelser for førerne.

Når hunden er nået ind i feltet, kommanderer føreren hun­den til at stå, sidde eller dække. Når hunden har indtaget den af føreren valgte position og efter at hunden har været i ro i 3 sekunder, går fører ud til hunden, som kommanderes i plads, hvorpå øvelsen er afsluttet.

Hvis øvelsesudførelsen i øvrigt er til det, opnås der kun maksimumpoint såfremt:

Hunden på en (1) “fremad” kommando løber lige frem og står/sidder/dækker i feltet.
På en (1) kommando indtager den korrekte position i feltet. (Det er tilladt føreren at afgive en stå/stop kommando før hunden kommanderes i den af føreren valgte position).

For at opnå max point, skal hunden være i ro indtil føreren er nået halvvejs ud imod feltet.

For at øvelsen kan godkendes kræves det, at hunden indtager position bag 10m. linien.
En pote inden for feltet giver 10 point, hvis alt andet er i orden.
Hvis hunden dækker hen over 10 m linjen, får den kun point for øvelsen såfremt mindst 2/3 af kroppen ligger bag 10 m. linjen. Har fremsendelsen karakter af rundering e.l., standses øvelsen og der gives 0 point. Får hunden i alt mere en 5 fremad kommandoer standses øvelsen og der gives 0 point. Alle 5

fremad kommandoer må bruges, selv om hunden indtager den valgte eller anden position før

10 m linjen. Føreren skal stå stille ved startstedet, dog er det tilladt føreren at bruge armen. Det er ikke tilladt føreren at ”vise” hunden feltet, når føreren er kommet hen til startstedet. Hunden mister øvelsen, hvis en person uden for ringen “lokker” hunden til feltet. Føreren skal inden øvelsesstart meddele dommeren, hvilken position hunden skal indtage i

feltet.

Indtager hunden en anden position end den af føreren valgte,

medfører dette karakter­sænkning. Det er ikke tilladt føreren at flytte sig i nogen retning, før dommeren kommanderer føreren frem imod feltet. Det er kun tilladt at rose kortvarigt i feltet og uden godbid, før øvelse 5. går i gang. For at øvelsen kan give op til 8 point, kræves det at hunden bliver i ro inde i feltet, indtil fører er nået mindst halvvejs. Hunden må dog gerne skifte position i feltet. Hvis en hund skifter stilling i feltet medfører dette karaktersænkning.

Indkald fra “dæk” -plads under gang (Koeff. 2 – max. 20 p.)

På et tegn fra dommeren afdækkes hunden i feltet, herefter går føreren fra hunden, der skal blive liggende. Efter dommerens kommando skifter føreren retning to gange, hvorefter føreren,

på kommando fra dommeren,

og uden at standse sin gang kalder hunden på plads (hundens navn og “plads” –skal være sammenhængende kommando) og fuldfører øvelsen med hunden gående fri ved fod, til dommeren kommanderer “holdt”.

Det er tilladt føreren -inden denne forlader hunden -at kommandere “bliv”. For at øvelsen kan godkendes kræves det, at hunden bliver liggende indtil føreren har skiftet retning 2 gange.

6.Apportering (Koeff. 2 – max. 20 p.)

Hunden skal apportere en apportbuk af træ (med eller uden endestøtter), som føreren selv har medbragt. Ved øvelsens begyndelse skal hunden sidde på plads, fri ved fod. På tegn fra domme­ren kaster føreren apporten minimum 7 m væk, og på et nyt tegn fra dommeren –og ikke før -af­gives apport kommandoen, hvorefter hunden hurtigt skal hente apporten, bringe den tilbage og sætte sig på plads hos føreren, hvor den skal blive siddende med apporten i munden, til føreren på tegn fra dommeren kommanderer hunden til at aflevere apporten.

Kun hurtig apportering uden apporten tabes eller tygges af hunden,

samt en villig aflevering

giver fuldt antal point. Det er ikke tilladt føreren at flytte sig i nogen retning under øvelsen. For at øvelsen kan godkendes kræves det, at der ikke gives mere end i alt 4 kommandoer, og

at apporten bringes mere end halvvejen tilbage til føreren. Ved knaldapportering gives max. 6 point.

Stillingsskift 4 skift. (Koeff. 4 – max. 40 p.)

Med hunden siddende med dens bagpart eller forben (alt efter hvilken part af kroppen der skal holdes i ro) mellem to anviste punkter, gør føreren klar.

Hunden skal sidde på plads uden line.

Ef­ter førerens klarmelding og på dommerens tilladelse kommanderer føreren hunden i dæk. Derefter går føreren ca. 5 m væk fra hunden (afstanden markeret). Føreren skal herefter, på tegn fra dommeren, kommandere hunden til henholdsvis at stå, sidde eller dække i en rækkefølge, der oplyses af dommeren ved øvelsens start. Hunden skal skifte stilling i alt 4 gange. Positionsrække­følgen skal være den samme for alle hunde i klassen. Alle positioner skal medtages i øvelsen. Øvelsen slutter med hunden i dæk.

Det er tilladt at kommandere ”bliv” idet hunden forlades

Hvis en hund under stillingsskiftene flytter sig mere end en kropslængde (halen fraregnet), i hvilken som helst retning, eller hvis hunden kommanderes “baglæns” i forbindelse med skifte­ne, standses øvelsen, og der gives kun point for det, hunden har udført rigtigt indtil dette tids­punkt.

Dobbelte lydkommandoer og for voldsomme arm-og kropskommandoer er karaktersænkende.

For at øvelsen kan godkendes kræves det, at der til hvert skift max. afgives i alt 4 kommandoer og at hunden udfører mindst 2 skift.

Apport og spring (Koeff. 2 – max. 20 p.)

Føreren sætter hunden af ca. 10 m fra springet. En medbragt træ apport lægges ca. 5 m foran springet. Føreren går om på den anden side af springet (ca. 5m) og kommanderer hunden til at apportere og springe. Hunden skal uden yderligere kommando sætte sig korrekt på plads med apporten, hvorefter føreren på et tegn fra dommeren siger “slip” og tager apporten. Hunden skal villigt slippe apporten. Hvis hunden sidder foran føreren, skal den, på dommerens tegn komman­deres plads efter afleveringen. (Se tegning)

Springhøjder som i klasse 1.

Såfremt føreren flytter sig under øvelsen, afgiver de nævnte kommandoer mere end én gang,

eller f.eks. opildner hunden ved at løfte en arm mod brættet, vil karaktersænkning finde sted. For at øvelsen kan godkendes kræves det, at der ikke afgives mere end i alt 5 kommandoer For at øvelsen kan godkendes kræves det, at hunden udfører springet, eller apporterer

Løbe rundt om en genstand (Koeff. 2 -max. 20p)

Føreren står med hunden på plads i lige linje ca. 10 m fra en genstand, som hunden skal løbe rundt om. Genstanden skal være mindst 50 cm høj og meget synlig for hunden. På et tegn fra dommeren sender føreren sin hund rundt om genstanden, hvorefter hunden løber tilbage til føreren og sætter sig på plads. Det er tilladt at bruge håndsignal og verbal kommando. Det er tilladt at give en pladskommando, når hunden har løbet rundt omkring genstanden.

Det er ikke tilladt føreren at ”vise” hunden genstanden,

når føreren er kommet hen til startstedet.

Det er tilladt at bruge håndsignal i forbindelse med fremsendelsen. Hvis hunden drejer inden genstanden (dog max. 2 m fra) så kan der max gives 5 point for øvelsen. Der kan max. gives 4 fremad kommandoer.

Næseprøve – søg og apporter (Koeff. 3 – max. 30 p.)

Føreren melder klar med hunden siddende på plads uden line på et af dommeren anvist sted. En næseprøve genstand overrækkes føreren af dommeren. Føreren afsætter sin fært på næseprøve­ genstanden, der derefter overrækkes til dommeren (dommeren må ikke berøre denne). Føreren må ikke se genstandende blive lagt ud, så efter at have afleveret næse prøvegenstanden, gør føre­ren omkring på dommerens kommando. ”Bliv” kommando er tilladt, får føreren går omkring. Fem

næse prøvegenstande placeres og berøres af dommeren sammen med den fører har fået udle­veret ved øvelsens start.

Genstandene placeres ca. 5 meter fra startstedet. På dommerens tegn vender føreren rundt, så vedkommende står med front mod næseprøverne. Hunden sendes deref­ter på førerens kommando frem for at søge og apportere genstanden med førerens fært. Den rig­tige genstand skal findes inden for 2 minutter efter, at hunden er sendt af sted. Øvelsen afsluttes ved, at hunden apporterer og afleverer den mærkede genstand hos føreren, hvor den skal blive siddende på plads med apporten i munden, til føreren på tegn fra dommeren kommanderer hun­den til at aflevere apporten.

Det er tilladt med gentagne søge kommandoer at opmuntre hunden til at søge.

Det er tilladt føreren at markere med hånden foran hundens næse, før den sendes frem. Brug af mindre håndtegn samtidig med afgivelse af første søgekommando er tilladt. Det er ikke tilladt føreren at se genstandene blive lagt ud, men hunden må gerne.

Det er ikke tilladt føreren at holde hunden efter øvelsesstart. Det er ikke tilladt føreren at flytte sig i nogen retning under øvelsen For at øvelsen kan godkendes kræves det, at hunden finder den rigtige genstand, og bringer

den mere end halvvejen til føreren.

LP Prøver Helhedsindtryk (Koeff. 1 – max. 10 p.)

Som i klasse I.

Fremsendelsesfeltet til klasse II og III. Bemærk at de ekstra 3 meter på de tre sider af feltet er en markering, som kun skal være synlig for dommeren.

LP Prøver Klasse 2 -Øvelse 8. Spring og apporter Klasse 2 -Øvelse 9. Løbe rundt om en genstand (valgfri vej rundt om genstand)

LP Prøve KLASSE 3

Det er ikke tilladt at bruge håndtegn ved afdækning i denne klasse. (Undtaget øvelse 1, del 2).

Sit i gruppe, samt dæk (1 minut + 30 sek.) (Koeff. 3 – max. 30 p + Koeff. 1 -max 10 p)

Del 1: Efter prøvelederens anvisning placeres førerne på række med ca. 3 m mellemrum, og med hundene på plads. På tegn fra prøvelederen går førerne fra deres hund og i skjul, efter først at have kommanderet “bliv”. Del 2: Efter 1 minut og på tegn fra prøvelederen går førerne tilbage og stiller sig 5 m fra deres hunde og herefter på kommando fra prøvelederen, kommanderes hundene i dæk, fra venstre mod højre. Førerne står i 30 sekunder, hvorefter de går tilbage til deres hunde. På tegn fra prøvelede­ren giver alle førerne enkeltvist deres hunde en pladskommando, fra højre mod venstre.

Del 1

Tiden regnes fra det øjeblik, hvor førerne er ude af syne For at øvelsen kan godkendes kræves det, at hunden i første del sidder i mindst 20 sekunder og bliver på stedet. Hundene kan inddeles i hold på 3-6 hunde. Der må max. benyttes 1 ekstra sit-kommando hvis hunden rejser/lægger sigt, inden fører har forladt hunden. Del 2 Hvis hunden har lagt sig i første del, skal hunden forblive i dækpositionen, imens de øvrige hunde dækkes af. Der kan max opnås 9 point for del 2.

Hvis hunden har rejst sig i første del, skal den dækkes af fra stående position.

I del 2 er det tilladt at bruge håndtegn til afdækningen. Øvelsen godkendes ikke hvis hundeføreren afgiver for voldsomme dækkommandoer til hunden. For at øvelsen kan godkendes kræves det, at hunden dækker i 30 sekunder og bliver på ste­det. Der må max. benyttes 2 ekstra dæk kommandoer – ellers mister hunden øvelsen.

Fri ved fod (Koeff. 4 – max 40 p.) >

Øvelsen udføres som i klasse II, dog med den tilføjelse, at langsom gang indgår i øvelsen, samt 5 -8 skridt baglæns. Baglæns gang skal foregå fra en holdt position.

Prøvelederen kommanderer hundeføreren. For at øvelsen kan godkendes kræves det, at en del af øvelsen udføres korrekt uden ekstra kommandoer eller anden hjælp fra føreren En ufuldkommen retning (ikke parallel) i pladspositionen, bør resultere i tab af points. Karaktersænkning vil finde sted, hvis hunden går meget tæt på føreren, så den forstyrrer eller hindrer førerens gang, og især hvis hunden læner sig op af og rører førerens ben. Følges skal være ustresset. .

Stillingsskift (Koeff. 3 – max. 30 p.)

Føreren melder klar med hunden siddende med dens bagpart eller forben (alt efter hvilken part af kroppen der skal holdes i ro) mellem to anvise punkter. Derefter går føreren på anvisning fra prø­velederen ca. 10 m væk fra hunden (afstanden markeret). Føreren skal herefter, på tegn fra prø­velederen, kommandere hunden til henholdsvis at stå, sidde eller dække i en rækkefølge, der først oplyses føreren af prøvelederen ved prøven. Hunden skal skifte stilling i alt 6 gange. Den sidste kommando til at skifte stilling skal være ”dæk”. Efter sidste stillingsskift og på tegn fra prøvelede­ren, går føreren tilbage til hunden. På et nyt tegn fra prøvelederen kommanderes hunden herefter på plads.

Det er tilladt at kommandere ”bliv”

idet hunden forlades Positionsrækkefølgen skal være den samme for alle hunde i klassen. Hvis en hund under stillingsskiftene flytter sig mere end en kropslængde (halen fraregnet), i

hvilken som helst retning, eller hvis hunden kommanderes “baglæns” i forbindelse med skifte­ne, standses øvelsen, og der gives kun point for det, hunden har udført rigtigt indtil dette tids­punkt.

Det er ikke tilladt føreren at flytte sig i nogen retning under øvelsen

Dobbelte lydkommandoer og for voldsomme arm-og kropskommandoer er karaktersænkende. For at øvelsen kan godkendes, kræves det at der til hvert skift max. afgives i alt 3 kommandoer og at hunden udfører mindst 4 skift.

Apportering af udlagte genstande (Koeff. 3 – max. 30 p.)

Hunden skal apportere én af to udlagte træapporter, der er udlagt på række med ca. 10 m’s mel­lemrum, så de er lette at se for fører og hund. Før øvelsesstart afgøres det ved lodtrækning, om det er venstre eller højre apport, der skal apporteres. Den apport, der skal hentes, udlægges først. Under udlægning af apporterne er fører og hund placeret et anvist sted, ca. 15 m. fra den apport der skal apporteres.

På tegn fra prøvelederen går fører og hund frem

til en markering/kegle place­ret ca. 5 m fra udgangsposition. Føreren skal efter en naturlig vending kommandere hunden i stå ved markeringen/keglen med front mod udgangspunktet. Det er ikke tilladt føreren at gøre holdt ved afgivelse af ståkommandoen. Føreren fortsætter tilbage til udgangspositionen, og vender front mod hunden.

Det er valgfrit om føreren vil sende hunden ud til keglen i stedet.

På tegn fra prøvelederen dirigerer føreren hunden frem til den udtrukne apport, der skal apporte­res hurtigt. Hunden skal uden hjælp fra føreren sætte sig på plads, og på tegn fra prøvelederen skal føreren tage apporten.

Armtegn sammen med apport kommando er tilladt. Det er ikke tilladt føreren at flytte sig i nogen retning, når hunden står ved keglen. Hvis en hund løber efter apporten, før apport kommando afgives (knaldapporterer) stoppes øvelsen og der gives 0 point. For at øvelsen kan godkendes krævet det, at hunden står max 2 meter fra keglen

Løbe rundt om, apportering og spring (Koeff. 4 – max. 40 p.)

Føreren stiller sig med hunden på plads, ca.15 m i lige linje væk fra en tydelig opretstående gen­stand på minimum 0,5m i højden, som hunden skal løbe rundt om. På tegn fra prøvelederen sen­der føreren hunden rundt om genstanden, derefter stoppes hunden i en valgfri position indenfor 3 m fra genstanden. På tegn fra prøvelederen dirigerer føreren hunden hen til en apport.

Der må bruges armtegn

samtidig med apport kommandoen. Apporten ligger ca. 5 m fra den genstand, hunden løber rundt om. Ca. 5 m fra apporten står et spring, som hunden derefter springer over. Føreren må, men skal ikke, afgive en ” spring” kommando og bruge armtegn, hvorefter hunden skal springe med apporten og uden yderligere kommando sætte sig på plads med apporten i munden. På tegn fra prøvelederen skal føreren tage apporten. Hvis hunden sidder foran føreren, skal den, på dommerens tegn kommanderes plads efter afleveringen. (Se tegning)

Springhøjder som i klasse I

Afleverer hunden uvilligt apporten til føreren på dennes kommando: Karaktersænkning. Det er tilladt at bruge hånd/arm sammen med verbalt stopsignal For at øvelsen kan godkendes kræves det, at der ikke gives mere end i alt 2 ekstra komman­doer pr. strækning, og at hunden apporterer. Dommeren bestemmer på dagen hvorvidt der skal sendes til højre eller venstre. Det er ikke tilladt føreren at flytte sig i nogen retning under øvelsen

Hvis en hund løber efter apporten,

inden den har rundet genstanden eller før apport kommando afgives (knaldapporterer) stoppes øvelsen og der gives 0 point. For at øvelsen kan godkendes, skal hunden have hunden have rundet genstanden og komme ind med apporten, eller have rundet genstanden og taget springet.

Stå, sid, dæk -under førerens uafbrudte gang (Koeff. 3 – max. 30 p.)

Med hunden fri ved fod dirigeres føreren fremad, efter ca. 5 meter og på prøvelederens komman­do skal føreren kommandere sin hund til at indtage en af dommeren valgt position, herefter fort­sætter føreren fremad og på ny kommando fra prøvelederen gør føreren omkring og passerer hunden og på en ny kommando gør føreren omkring, når føreren passerer hunden, skal den på førerens kommando følge med.

Føreren fortsætter fremad indtil prøvelederen kommanderer føre­ren højre/venstre om.

Efter ca. 5 meter og på prøvelederens kommando skal føreren kommandere sin hund i en ny position. Herefter fortsætter føreren fremad og på ny kommando fra prøvelederen gør føreren omkring og passerer hunden og på en ny kommando gør føreren omkring, når føreren passerer hunden, skal den på førerens kommando følge med.

Føreren fortsætter fremad indtil prøvelederen kommanderer føreren højre/venstre om.

Efter ca. 5 m og på prøvelederens kom­mando skal føreren kommandere sin hund til at indtage en ny position, herefter fortsætter føreren fremad og på ny kommando fra prøvelederen gør føreren omkring og passerer hunden og på en ny kommando gør føreren omkring, når føreren passerer hunden, skal den på førerens kommando følge med. Føreren fortsætter fremad indtil prøvelederen kommanderer begge holdt.

Hunden skal

indtage stå, sit og dæk i den rækkefølge,der vælges af dommeren på dagen. Rækkefølgen er den samme for alle ekvipager.

De relevante kommandoer må kun afgives én gang,

ellers mistes positionen. Der må ikke gives håndtegn, i så fald mistes positionen. Farten må ikke sænkes når hunden skal indtage positionerne, ellers karaktersænkning. Tabes en position kan der max. gives 8 point. Hvis hunden ikke følger føreren ved start og ikke er nået ud til føreren inden kommandoen af­gives, mistes positionen. For at øvelsen kan godkendes kræves det, at mindst 2 positioner udføres korrekt.

Indkald med stå (Koeff. 3 – max. 30 p.)

På et anvist, markeret sted dækker føreren sin hund af og bevæger sig derefter til et andet anvist sted ca. 25 meter væk. På tegn fra prøvelederen, kalder føreren hunden ind. Når hunden har løbet ca. halvdelen af afstanden til sin fører, kommanderer denne hunden til at stå, ud for en for føreren synlig markering. Efter nyt tegn fra prøvelederen kaldes hunden på plads, hvorefter øvelsen er færdig.

Det er tilladt at kommandere ”bliv”

idet hunden forlades Det er tilladt føreren samtidig med afgivelse af “kom” kommando også at bruge hundens navn – men det skal være en sammenhængende kommando. Det er tilladt at bruge både håndtegn (begge hænder må bruges) og stemme samtidigt, ved afgivelse af stå-kommando. Det er ikke tilladt føreren at flytte sig i nogen retning, efter at denne er ankommet til indkaldes­ positionen. Flytter hunden sig mere end 1 kropslængde før første indkald får den 0 point.

Løber hunden mere end 3 kropslængder efter

“stå” kommandoen mistes positionen, og der gives 0 point for øvelsen. For at øvelsen kan godkendes kræves det, at der ved hvert indkald og ved positionen. max. må afgives i alt 2 kommandoer.

Fremsending/fjernafdækning /indkald og plads under gang (Koeff. 4 – max. 40 p.)

Fra et afmærket sted, med hunden på plads sender føreren, på tegn fra prøvelederen, hunden 20 m frem i lige linje mod et afmærket felt, med kommandoen “fremad”. Når hunden er nået ind i fel­tet, kommanderer føreren hunden til at dække.

Når hunden er afdækket, går føreren på prøvele­derens kommando frem mod feltet

efter vedlagte tegning Prøvelederen giver besked om at føre­ren -stadig under gang -skal kalde hunden på plads. Øvelsen afsluttes med, at hunden går fri ved fod hos føreren, indtil der kommanderes holdt.

Hundens første dækposition er den pointgivende. En hund der dækker uden eller på kommando, må IKKE flyttes af føreren for at forbedre dens placering. En hund der dækker hen over 20 m linjen, får kun point for øvelsen såfremt mindst 2/3 af kroppen ligger bag 20 m. linjen.

Feltet, der er 3 x 3 meter, skal være markeret i hjørnerne med kegler eller lignende. Mellem keglerne skal siderne være markeret med bånd eller lignende, således at føreren ikke er i tvivl om at hunden er inde i feltet. Hvis øvelsesudførelsen i øvrigt er til det, opnås der kun maksimumpoint såfremt: hunden på 1 “fremad” kommando løber lige frem. hunden på 1 “dæk” kommando dækker i feltet, (Det er tilladt føreren at afgive en stå/stop kommando før hunden kommanderes i dæk). hvis hunden efter kun 1 indkaldes kommando hurtigt og uden svinkeærinder løber direk­te ind til sin fører og sætter sig reglementeret på plads. Føreren skal stå stille ved startstedet, det er dog tilladt føreren at bruge armen.

Det er ikke tilladt føreren at ”vise” hunden feltet,

når føreren er kommet til startstedet. Øvelsen standses og der gives 0 point hvis: Fremsendelsen har karakter af rundering o.l. Hunden får mere end 3 fremad kommandoer i alt. Hunden dækker nærmere end 20 m fra føreren. Hunden mister øvelsen, hvis en person uden for ringen “lokker” den til at dække i feltet. For at øvelsen kan godkendes kræves det, at hunden indtager dækposition bag 20m linen, dog indenfor max. 3m på hver side af felt. Se tegning.

Næseprøve -søg og apporter Koeff. 3 – max. 30 p.)

På et anvist sted melder føreren klar med hunden siddende ”plads” uden line. Efter klarmeldingen afsætter føreren sin fært på næseprøve genstanden, der derefter overrækkes til prøvelederen (prøvelederen må ikke berøre denne). Føreren må ikke se genstandende blive lagt ud, så efter at have afleveret næse prøve genstanden går føreren omkring på prøve lederens kommando. ”Bliv” kommando er tilladt, før føreren gør omkring.

Fem næseprøve genstande placeres sammen

med den fører har fået udleveret ved øvelsens start, og som føreren har overført sin fært til. Gen­standene berøres af prøvelederen ved udlægningen ca. 10 m fra startstedet. På tegn fra prøvele­deren vender føreren sig om med retning mod de udlagte genstande. Hunden sendes derefter på førerens kommando frem for at søge og apportere genstanden med førerens fært.

Den rigtige genstand skal findes inden for 1 minut

efter at hunden er sendt af sted. Øvelsen afsluttes ved, at hunden apporterer og afleverer den mærkede genstand hos føreren, hvor den skal blive siddende i plads med apporten i munden, til føreren på tegn fra prøvelederen kommanderer hunden til at aflevere apporten.

Næseprøverne må placeres i forskellige mønstre.

Føreren må ikke se genstandene blive lagt ud, men hunden må gerne. Kun verbale kommandoer er tilladt, brug af håndtegn medfører karaktersænkning. Det er ikke tilladt føreren at holde i hunden efter øvelsesstart. For at øvelsen kan godkendes kræves det, at hunden bringer den korrekte genstand til føreren. Karakteren sænkes hvis hunden løfter en forkert næseprøve genstand.

Helhedsindtryk (Koeff. 1 – max. 10 p.)

Som i klasse I.

LP Prøver Klasse 3 -Øvelse 5. Løbe rundt om, apportering og spring

LP Prøver Klasse 3 -Øvelse 5. Løbe rundt om, spring og apport

Champion klassen

Er en valgfri klasse efter klasse 3. Den er ment som en forberedende klasse til eliteklassen og en klasse for hunde, der har gået i eliteklassen og har haft/fået svært ved at klare de skrappe krav i eliteklassen. Man kan rykke fra eliteklassen til champion klassen én gang i løbet af et kalenderår. Man kan kun deltage i Årets Hund og DM i den samme klasse. Der kan kun trækkes for tempoforskel, hvis der er tale om meget stor forskel på tempoet f.eks. forskellige gangarter ud og hjem i øvelsen. Der skal som minimum galoperes noget af vejen for at opnå maksimumkarakteren. Det er tilladt at belønne med godbidder, dog kun efter fællesøvelser, FVF og fremsending.

Det er ikke tilladt at bruge håndtegn ved afdækning i denne klasse.

(Undtaget øvelse 2).Sit og dæk i gruppe. Del 1: Sit i gruppe i 2 minutter [Koef. 3] Del 2: Dæk i gruppe i 1 minut [Koef. 1]Der gives points separat for hver øvelse, efter øvelse 2 er færdig. Øvelsen starter, når alle førerne med deres hund i pladsposition, står i en række med ca. 4 m afstand til hinanden og prøvelederen siger: ”Øvelsen starter”. Øvelsen slutter (Del 1), når førerne bliver kaldt ind i ringen, stående på en afstand, der ikke må være mindre end ca. 10 meter ud for deres hund, og prøvelederen siger:

LP Prøver ”Øvelsen er slut”.

Hundene sidder i pladsposition i en række med ca. 4 m afstand til hinanden. På tegn fra prøvele­deren går førerne fra deres hund og i skjul, efter først at have kommanderet “bliv”, og forbliver skjult i 2 minutter. Når de 2 minutter er gået, instrueres førerne til at komme tilbage til ringen og stille sig inde i ringen, hver ud for sin egen hund. Førerne bedes så om at gå hen og stille sig ca. 10 meter ud for deres hund. Del 1 er slut og Del 2 starter. Prøveleder annoncerer at del 2 af øvelsen starter. Én for én og fra venstre mod højre bedes fører­ne om at kommandere deres hunde i dæk.

Når hundene har ligget i 1 minut, bedes førerne,

gå ind til hundene, hvorefter prøvelederen beder om at hundene skal i pladsposition fra højre mod ven­stre. En højlydt kommando der kan forstyrre de andre hunde, vil reducere pointtallet betragteligt. Det ses gerne, at der er fire hunde i en gruppe, og mindst tre hunde i en gruppe. I tilfælde af at der er fem starter, kan disse fem udføre øvelsen sammen.

LP Prøver Anvisninger:

Hunden skal sidde i 1 min., samt forblive inden for en hundelængde for at opnå point i del

En hund som bevæger sig (mere end 2 kropslængder) mister øvelsen (del 1 og del 2). Hvis hunden har lagt sig i første del, skal hunden forblive i dækpositionen, imens de øvrige hunde dækkes af. Der kan max opnås 9 point for del 2.

Hvis hunden har rejst sig i første del, skal den dækkes af fra stående position

. Hvis en hund lægger sig ned før kommando (fx på en anden førers kommando), kan der højest gives 9 points for del 2. Hvis en hund gør 1-2 gange, trækkes 1-2 points; hvis den gør det meste af tiden, mistes øvelsen (0 points). Det er tilladt hunden at dreje hovedet for at se sig omkring, og det er tilladt at vise interesse, hvis der er distraktioner eller støj inde i eller uden for ringen.

Dette bør imidlertid ikke efter­lade et indtryk af rastløshed eller ængstelse.

Hvis en hund rejser sig, og nærmer sig en anden hund, således at der er fare for at alvorlig forstyrrelse eller slagsmål, skal øvelsen stoppes og så genoptages for alle hundene, undta­gen den hund, som forårsagede forstyrrelsen.

Fri ved fod (Koeff. 3 – max 30 p.)

Øvelsen udføres som i klasse 3

LP Prøver Anvisninger:

En hund, som forlader føreren eller følger føreren på en afstand af mere end en halv meter under hovedparten af øvelsen, mister øvelsen (0 points). Manglende kontakt og ekstra kommandoer er fejl. En ufuldkommen retning (ikke parallel) i pladspositionen, bør resultere i tab af points.

Det at sætte farten ned og stoppe før,

under eller efter drejninger vil resultere i karakter­ sænkning. Karaktersænkning vil finde sted, hvis hunden går meget tæt på føreren, den forstyrrer el­ler hindrer førerens gang, og især hvis hunden læner sig op af og rører førerens ben.

4 Stå, sid og dæk -under førerens uafbrudte gang [Koef. 3]

Øvelsen udføres som i LP klasse 3

Kommandoer: ”Plads”, ”Stå”, ”Sit”, ”Dæk”

LP Prøver Anvisninger:

For at kunne få points for øvelsen, skal hunden indtage mindst to af de anviste positioner. Hvis hunden én gang stopper i en forkert position (fx Sid i stedet for Dæk), eller hvis hunden mister én position, kan der ikke opnås mere end 7 points for øvelsen.

Hunden mister en position, hvis den indtager en forkert position,

hvis den bevæger sig mere end en kropslængde efter kommandoen, eller hvis føreren giver en ekstra kommando, eller hvis kraftige håndsignaler eller kraftigt kropssprog bruges for at opnå indtagelse af positionen.

Hvis hunden overhovedet ikke stopper på førerens kommando

til indtagelse af en position, fx ikke er stoppet før føreren har drejet omkring, mistes øvelsen (0 points). Ved bedømmelsen skal der både lægges mærke til udførelsen af fri ved fod, og indtagelsen af stå, sid og dæk positionerne er lige. Ved skrå eller skæve undtagelser af positionerne, dårlig fri ved fod, skiftende tempo (her skal tempoet være ensartet) medfører det karaktersænkning.

Der må ikke gives ekstra kommandoer til positionerne.

Håndsignaler eller kropssprog i forblindelse med stå/sid/dæk kommandoer er betragtelige fejl, og vil kraftigt formindske pointene. Alt efter hvor kraftige og langvarige de er, vil fratrækket variere mellem 1-3 points, eller positionen mistes.

5 Indkald med stå og dæk [Koef. 4]

Kommandoer: ”Dæk”, ”Bliv”, ”Kom” (3 gange), ”Stå”, ”Dæk” OG håndsignaler, [Mht. håndsignaler:

Én hånd eller begge hænder må bruges] Udførelse: Hunden placeres i en dæk position og føreren går ca. 30-35 meter i den anviste retning. Efter tilladelse fra prøvelederen, indkaldes hunden. Føreren kommanderer hunden til at stå, når hunden har bevæget sig ca. 1/3 af distancen. Når der gives besked på det, indkalder føreren hunden igen. Efter at have bevæget sig ca. 2/3 af distancen, kommanderes hunden til at dække.

Efter det anden stop og efter tilladelse fra prøvelederen,

kalder føreren hunden til pladsposition. Prøvelederen fortæller kun føreren, hvornår hunden skal indkaldes. Føreren giver stop komman­doerne uafhængigt ved markeringerne (fx kegler). Mundtlige kommandoer og håndtegn kan benyt­tes, men skal afgives samtidigt. Hundens navn må gerne kombineres med indkald kommandoer­ne, men navnet og kommandoen skal komme direkte i forlængelse af hinanden, og må ikke give indtryk af to separate kommandoer.

LP Prøver Anvisninger:

Det er vigtigt at hunden reagerer villigt på alle indkaldes kommandoer. Hunden skal bevæge sig ivrigt og, mindst i hurtigt trav. Hunden bør straks efter kommandoen, påbegynde sit stop. Når stoppet bedømmes, bør der også tages hensyn til hundens hastighed/tempo. Der kan være en vis tolerance overfor selve standsningen for hurtige hunde, men ikke for hunde med lang­somt tempo.

For at opnå max points

(for en standsning) må hunden ikke flytte sig mere end 3 kropslængder

fra kommandotidspunktet til selve standsningen. For overhovedet at opnå points (for en standsning) må hunden ikke flytte sig mere end 3 kropslængder, fra påbegyndt stop. Hvis der gives mere end 3 indkaldes kommandoer i alt, kan der ikke gives mere end 7 points. Et tredje indkald på en enkelt position, resulterer i at øvelsen ikke bestås. Hvis hunden mister en position,

(fx ikke stopper inden for grænsen på de 3 kropslængder)

kan der ikke tildeles mere end 6 points. Hvis hunden overhovedet ikke forsøger på at stoppe ved en af positionerne, kan der ikke gives mere end 5 points. Hvis hunden ikke standser ved nogen af positionerne, eller tager positionerne i omvendt ræk­kefølge, mistes øvelsen (0 points). Hvis hunden stopper en gang i en forkert position, kan der ikke gives mere end 7 points.

Hvis en hund skifter en position:

fx ikke forbliver i stå, men lægger sig eller sætter sig), bør der trækkes 2 points. Hvis hunden sætter sig eller står op før den første indkaldes kommando, eller bevæger sig min­dre end en kropslængde, kan der ikke gives mere end 8 points. Hvis hunden bevæger sig me­re end én kropslængde før den første indkaldes kommando, mistes øvelsen (0 points).

6: Fremsending med dirigering, dæk og indkald [Koef. 4]

Kommandoer: ”Fremad”, ”Stå”, ”Højre/Venstre og/eller håndtegn, (”Stå”), ”Dæk”, ”Kom”.

LP Prøver Udførelse:

Før denne øvelse startes skal føreren fortælle dommeren om han/hun først vil kom­mandere hunden i en stå position, før den dækkes af i feltet, eller om han/hun direkte vil dække hunden af i feltet. Føreren sender hunden frem til en kegle og kommanderer den til at stå inden for cirklen.

Hunden skal have alle 4 poter inden for cirklen.

Cirklen er 2 meter i radius og dens cen­trum er ca. 10 meter fra startpunktet. Centrum af cirklen er markeret med en kegle, på ca. 15cm i højden. Cirklen bør synliggøres med mindst 8 punkter (korte segmentstykker) eller ved at hele cirklen opridses. Efter hunden har stået ca. 3 sekunder inden for cirklen, bliver føreren bedt om at dirigere hunden til et felt/firkant på ca. 3 x 3 meter, ca. 25 meter væk (målt fra midten af firkanten) fra startstedet.

Hunden bør bevæge sig i en lige linje fra cirklen til feltet,

og bør løbe ind i feltet fra forsiden. Feltet og cirklen bør placeres med en afstand af mindst 3 meter fra ringlinjen. Kegler (ca. 10 -15 cm høje) markerer hvert hjørne i feltet. Synlige linjer (fx ringbånd, tape eller kridtlinjer) bør forbinde keglerne på deres ydre side. Når hunden når feltet, kommanderer føreren hunden til enten at stå, for derefter at dække, eller kommanderer den direkte i en dæk.

Hvis hunden først kommanderes i en stå,

skal stå positionen være klar og stabil, før dæk kommandoen afgives. På kommando fra prøvelederen, går føreren hen imod hunden. Når føreren er ca. 2 meter fra hunden, (føreren bliver dog ikke kommanderet til at gå ind i feltet) bliver føreren bedt om at dreje, og efter ca. 10 meter bedt om at dreje igen og gå imod startstedet. Efter endnu 10 meter, bliver føreren bedt om at indkalde sin hund, medens han/hun fortsætter sin gang hen mod startstedet. Når føreren med hund når startpunktet, bedes han/hun om at stoppe.

Hunden bør bevæge sig i en lige linje til cirklen og til feltet,

og bør løbe ind i feltet fra forsiden. Vinklen mellem de forbindende linjer mellem startstedet og centrum af cirklen, og mellem centrum af cirklen og midten af feltet, bør være 90 grader. Se tegningen for øvelse 6.

LP Prøver Anvisninger:

Der bør lægges vægt på hundens villighed til at følge dirigeringer og kommandoer og lige ruter til cirkel og felt. Hvis hunden løber ind i feltet fra siden eller bagfra, bør der trækkes et halvt til et helt point. For at opnå 10 points, må føreren ikke bruge mere end 6 kommandoer i denne øvelse; den sjette kommando er en stå kommando i feltet. En mulighed er kun at kommandere hunden til at dække, når den er kommet ind i feltet, og således kun bruge fem kommandoer. Hunden skal

følge de givne kommandoer,

fx hvis der gives en stå kommando i feltet, så skal den følges. Hvis der kun gives en dækkommando i feltet, skal hunden indtage dækpositionen straks. Hvis hunden gør noget på egen hånd, reduceres point. Det betyder at fx ”stå” kommandoen ved keglen og ”stå” og ”dæk” kommandoerne i feltet skal afgives. Hvis føreren bevæger sig fremad (tager skridt i en hvilken som helst retning) mens komman­doerne gives, bestås øvelsen ikke (0 points).

Hvis der er overdrevne kommandoer

(kropssprog) fra føreren, bør der ikke gives mere end 8 points. Hunden skal have alle 4 poter inden for cirklen, før føreren må dirigere hunden til feltet. Hvis hunden sidder eller dækker i cirklen, bør der ikke gives mere end 8 points. Hvis hunden sidder eller dækker uden for cirklen, eller dækker uden for feltet, bestås øvelsen ikke (0 points).

Hvis hunden indtager en dækposition, er en omdirigerings kommando ikke tilladt.

For at opnå points, skal hele hundens krop, bortset fra halen, være inden for feltet. Øvelsen mistes (0 points) hvis hunden rejser sig til siddende eller stående position, inden føre­rens anden drejning. Der kan ikke gives mere end 5 points, hvis hunden rejser sig til siddende eller stående position efter førerens 2. drejning, før den indkaldes. Hvis hunden bevæger sig inde i feltet uden at rejse sig, kan der ikke gives mere end 7 points. Hvis den bevæger sig, og overskrider kanten af feltet inden indkaldet, bestås øvelsen ikke (0 points).

LP Prøver Hvis hunden bevæ­ger sig meget langsomt,

skal der kun gives omkring 6 points. En nummer to indkaldes kommando, stå kommando (både i cirklen og i feltet) eller dækkom­mando, betyder et fratræk på 2 points pr. kommando. Øvelsen mistes hvis blot én af disse kommandoer bliver givet en tredje gang. Håndsignaler er kun tilladt, dér hvor hunden skal diri­geres. Håndsignaler givet når hunden er ved siden af føreren, resulterer i et fratræk på 2 po­ints.

Hvis hunden indtager en forkert position i feltet,

trækkes der 3 points, og hvis ståkommandoen ikke er præcis, trækkes der 2 points. Fratrækket af points for ekstra dirigeringskommandoer, afhænger af deres styrke, og af hundens villighed til at adlyde kommandoerne. Således kan fratrækket variere mellem 1 til 2 points. Hvis man viser hunden retninger (til cirklen eller feltet) eller berører hunden ved startstedet til øvelsen, mistes øvelsen.

7: Dirigeret apportering [Koef. 3]

Kommandoer: ”Fremad”, ”Stå”, ”Højre/Venstre” og/eller håndtegn, ”Apport”, ”Slip”

Udførelse: To træapporter placeres i en række ca. 10 m fra hinanden, således at de tydeligt kan ses. Startstedet er ca. 20 m fra den imaginære midterste apport. Føreren sender hunden til en cirkel, og kommanderer den til at stå inden for cirklen.

Hunden skal stå inden for cirklen,

således at alle 4 poter er inden for cirklen. Cirklen er 2 m i radius, og dens midte er ca. 10 m fra startstedet. Midten af cirklen er markeret med en kegle. Kanten af cirklen skal være synliggjort med fx mindst 8 punkter af segment eller hele cirklens yderkant skal være synliggjort. Efter ca. 3 sekunder, bliver føreren bedt om at dirige­re hunden til enten den højre eller den venstre apport, bestemt ved lodtrækning, og hunden skal apportere og aflevere apporten korrekt.

Dirigerings kommandoen

(højre/venstre) og apport kom­mandoen skal gives direkte efter hinanden, uden ophold, således vil et ophold mellem komman­doerne blive opfattet som en ekstra kommando. Prøvelederen placerer de 2 apporter, efter det er blevet bestemt ved lodtrækning, hvilken én der skal apporteres. Den apport, som bliver trukket (venstre eller højre) skal altid lægges ned først. Under denne procedure står føreren og hunden ved startstedet med front mod keglen på en af­stand af ca. 10 meter. Se figur for øvelse 7 i Eliteklassen.

LP Prøver Anvisninger:

Der skal lægges vægt på hundens villighed til at følge de angivne kommandoer, og hvorvidt den tager den korteste vej til den rigtige apport. For at opnå points i denne øvelse, skal hunden stå inden for cirklen. En hund som sidder eller ligger ned ved keglen, kan ikke få mere end 8 points.

Hvis hunden løber mod den forkerte apport,

og bliver stoppet og omdirigeret til den korrekte, og hunden apporterer den korrekte apport, skal der trækkes 3 points. Hvis hunden omdirigeres fra den forkerte apport uden et stop, skal der trækkes 2 points. Hvis hunden samler den forkerte apport op, mistes øvelsen (0 points) Mht. hvis hunden taber apporten eller hvis der tygges eller bides i apporten, se de generelle anvisninger for eliteklasse

8: Fremsending rundt om genstand, position, dirigeret apportering og spring over forhin­dring med apport. [Koef. 4]

Kommandoer: ”Rundtom”, ”Stå/Sit/Dæk” og/eller håndtegn, ”Højre/Venstre+Apport” og/eller hånd­tegn, ”Spring”, ”Slip” (”Plads”)

LP Prøver Udførelse:

Før prøven starter, beslutter dommeren hvilken position (stå/sit/dæk) hunden skal ind­tage på sin vej retur mod føreren. Positionen er den samme for alle prøvens deltagere. Føreren skal trække lod, om det skal være højre eller venstre apport og tilhørende spring, som kan være et lukket eller et åbent spring. En ca. 50 cm høj, meget synlig kegle, placeres på en afstand af ca. 20 m fra startstedet.

Springet placeres ca. 5 m fra startstedet.

Der bør være 3 forskellige størrelser apporter til rådighed, i forhold til hundenes størrelser og ra­cer. Vægten på den største, bør være max 450 gram. Størrelsen på apporten, bør svare til hun­dens størrelse, men føreren må selv bestemme valget af størrelse apport.

LP Prøve Udførelse:

Føreren står med hunden i plads position ved startstedet. Prøvelederen annoncerer start af øvelsen, og går ud for at placere apporten ca. 5 m bag springet. Når føreren får besked på det, kommanderer han/hun sin hund til at løbe rundt om genstanden. Når hunden klart og tydeligt har løbet rundt om genstanden, og er på vej tilbage mod føreren (genstanden skal være ca. 2 me­ter bag hunden), men ikke har passeret den imaginære linje, som forbinder apporterne, komman­derer føreren (uafhængigt af prøveleder/af sig selv) hunden til at stoppe i den af dommeren valgte position. Der må gives et verbalt signal samtidigt med et håndsignal. Efter ca. 3 sekunder, beder prøvelederen føreren om at kommandere hunden til at apportere og springe og derefter gå på plads.

LP Prøver Anvisninger

Der bør lægges vægt på hundens villighed til at følge de givne kommandoer og dirigeringer, hun­dens ivrighed, og at tage de korteste retninger. Hunden skal vise et ivrigt tempo, mindst hurtigt trav. Hunden skal straks adlyde kommandoerne. Der vil være en vis tolerance overfor hurtige hunde, men ikke for langsommere hunde. For at opnå points for øvelsen, skal hunden blive i positionen (stå/sit/dæk), indtil den får kom­mandoen til at fortsætte øvelsen. En hund som indtager en forkert position, kan ikke opnå me­re end 8 points.

Hvis hunden vender rundt før genstanden,

skal den gen-dirigeres til at løbe rundt om genstan­den. Dette resulterer i tab af points. Øvelsen mistes (0 points) hvis hunden ikke løber rundt om genstanden. Føreren har to ekstra kommandoer (minus 1 points trækkes for hver ekstra kom­mando, hvis hunden adlyder). Efter hunden har løbet rundt om genstanden, skal den indtage den korrekte position (stå/sit/dæk) på kommando. Føreren må gerne give en springkommando, når hunden har gre­bet om apporten. Hvis hunden passerer den imaginære linje, hvor apporten ligger, uden at ha­ve taget den, kan max 5 points tildeles).

Fratrækket i points for ekstra dirigerings kommandoer

afhænger af deres styrke, og af hundens villighed til at adlyde kommandoerne. Det kan være fra 1 til 2 points pr. kommando. Fratræk­ket i points for andre ekstra kommandoer, skal være overensstemmende med de generelle anvisninger. Hvis hunden springer over springet på sin vej mod genstanden, mistes øvelsen (0 points). Hvis hunden ikke tager apporten, eller ikke springer over springet, mistes øvelsen (0 points). Hvis hunden rører springbrættet i springet, trækkes 2 points. Hvis hunden river pinden ned (i det åbne spring), trækkes 2 points.

Hvis hunden støtter sig på springbrættet,

bestås øvelsen ikke (0 points). Hvis springet vælter, mistes øvelsen (0 points). Hvis hunden tøver i forhold til kommandoerne, bør der trækkes 2 points. Hvis hunden handler på eget initiativ (fx stopper før kommandoen) bør der trækkes 2 points. Hvis føreren viser hunden retninger, eller berører hunden ved startstedet, mistes øvelsen (0 points). Mht. hvis hunden taber apporten og hvis hunden tygger eller bider i apporten, henvises til de generelle regler for bedømmelser af øvelser.

9:LP Prøve Næseprøve og apportering [Koef. 3]

Kommandoer: (”Bliv/Plads”), ”Søg/Apport”, ”Slip” (”Plads”)

LP Prøver Udførelse:

Føreren står ved startstedet med hunden i pladsposition, og prøvelederen annoncerer at øvelsen starter, og giver føreren en næseprøvegenstand af træ (10 cm x 2 cm x 2 cm), som er blevet markeret på forhånd med en form for identifikation (fx et kryds). Føreren må holde den mar­kerede genstand i sine hænder i ca. 5 sekunder. Hunden må ikke røre eller snuse til genstanden på dette tidspunkt.

Prøvelederen beder føreren om at aflevere næseprøve

genstanden, og beder derefter føreren om at vende sig om. Føreren bestemmer om hunden må, eller ikke må se, når genstandene placeres. ”Plads” eller ”bl, sammen med 5-7 andre næ­se prøvegenstande på jorden eller gulvet ca. 10 m fra føreren.

LP Prøvelederen placerer de andre 5-7 genstande med hænderne,

og berører dem således. Næseprøve genstandene bør placeres efter samme mønster for alle de deltagende, og med en indbyrdes afstand på ca. 20-25 cm, men posi­tionen af genstanden med førerens fært kan variere fra deltager til deltager. Genstanden med fø­rerens fært, bør ikke placeres yderst i mønsteret. Den måde næseprøve genstandene placeres på kan variere fra prøve til prøve. Se forslagene i appendiks foriv” kommandoer er tilladt. Prøve lederen går hen og placerer genstanden med førerens fært, uden at berøre den (fx med en tang) eliteklassen.

føreren bliver derefter bedt om at vende sig om igen,

og kommandere hunden til at apportere den markerede genstand. Hunden skal finde førerens genstand, apportere den og aflevere den til føre­ren i overensstemmelse med de generelle anvisninger. Hunden skal have lov til at arbejde i ca. et halvt minut, hvis arbejdet er aktivt og målsøgende. Der skal anvendes nye næseprøve genstande for hver prøvedeltager.

LP Prøver Anvisninger:

Der bør lægges vægt på hundens villighed. Øvelsen mistes (0 points) hvis hunden får lov til at snuse til eller berøre genstanden i begyn­delsen af øvelsen før den afleveres tilbage til prøvelederen, hvis der afgives kommandoer, når hunden er ved genstandene, eller hvis hunden tager fat i en forkert genstand. Der mistes ikke points hvis hunden snuser til genstandene i søget efter den korrekte genstand.

Mht. hvis hunden taber genstanden,

og mht. hvis den tygger eller bider i genstanden, se de generelle retningslinjer for bedømmelse af øvelser i eliteklassen.

10: Stillingsskift [Koef. 4]

Kommandoer: ”Dæk”, ”Bliv”, ”Sit”, ”Stå”, ”Dæk” og/eller håndtegn

LP Prøver Udførelse:

Hunden skal skifte stilling 6 gange ifølge førerens kommandoer, og skal forblive på det oprindelige sted. Føreren melder klar med hunden siddende med dens bagpart eller forben (alt efter hvilken part af kroppen der skal holdes i ro) mellem to anvise punkter. Derefter går føreren på anvisning fra prø­velederen. Når føreren bliver bedt om det, kommanderes hunden til en dæk ved startstedet.

Føre­ren efterlader hunden

og bevæger sig hen til det anviste sted ca. 15 meter væk fra hunden og vender front mod sin hund. Rækkefølgen af stillinger kan variere, men skal være den samme for alle prøvedeltagere. Hver position skal udføres to gange og den sidste kommando om at skifte stilling skal være ”dæk”. Prøve lederen viser føreren i hvilken rækkefølge hunden skal skifte positi­oner med et skilt.

Prøvelederen skal skifte/vende skiltet på tegn fra dommeren,

præcis som i LP klas­se 3. Føreren må anvende både mundtlige kommandoer og håndtegn, men de skal være korte og bruges samtidigt. Efter den sidste dæk kommando, og når føreren bliver bedt om det, går føreren tilbage til sin hund og kommanderer den i en sit/plads, når han/hun bliver bedt om det.

LP Prøver Anvisninger:

Der bør lægges vægt på ivrigheden hvormed kommandoerne tages, positionernes tydelighed, og hvor godt positionerne holdes, og hvor meget hunden flytter sig fra startstedet. For overhovedet at kunne få points for denne øvelse, må hunden ikke bevæge sig, i nogen som helst retning, mere end sin egen kropslængde fra startstedet. Al bevægelse lægges sam­men (fremad, tilbage, til siderne osv.). Hvis hunden mister én af de seks positioner, kan der ikke gives mere end 8 points.

Hvis hunden imidlertid springer en position over og indtager den næste position,

bestås øvel­sen ikke (0 points). Hunden skal skifte position mindst 5 gange for at opnå points. Hvis hunden sidder op, inden føreren kommer tilbage, skal der ikke gives mere end 8 points. Overdreven brug af stemme og overdrevne eller langvarige/vedvarende håndtegn giver fra­træk i points. (Se de generelle regler).

Der kan ikke opnås mere end 8 points, hvis hunden skal have to kommandoer

til et positions ­skifte. Hvis hunden ikke adlyder den anden kommando til et postionsskifte, mistes positionen. For den første ekstrakommando til et positions skifte, trækkes der 2 points fra, og der trækkes 1 points for de næste. Det er således muligt at opnå points for øvelsen, selvom 3 til 4 af positio­nerne er opnået med en ekstrakommando, hvis ekstra kommandoen bliver adlydt straks, og leder til gode, klare positioner, og øvelsen i øvrigt bliver udført perfekt.

LP prøver er efter DKKs anvisninger, LP prøver er for hele DKKs lydigheds program

Læs om LP regler her