Nyt hundetræning

Nyt hundetræning

Nyt hundetræning

i Vordingborg indendørs i ridehal 20×60 meter, på adressen Grumløsevej 56 4750 Lundby, det ligger ca. 8 kilometer fra Vordingborg, opstart i Januar md. 2017.
Hvalpe hold Tirsdag
Unghunde Tirsdag.
Hundetræning i Vordingborg for alle hunde

vi starter nye hold  i August, hvalpe træning og unghunde er om Tirsdagen, Lydighed, kørekort til hund er om Onsdagen.

Nyt hundetræning Vordingborg

nu kan vi tilbyde Ringtræning  om Mandagen fra 18 til ca kl. 19 kontakt DKK Ringtræner Betina Christensen på tlf. 2990 0378 for mere information( ingen tilmelding her)

Nyt hundetræning : Tilmelding hundetræning skal laves i menuen

Tlf. 50 48 49 59

Nyt hundetræning : Ny trænings bane, vi har flyttet vores hunde bane, så parkerings forholdene er blevet bedre, samtid har vi udvide vores bane, så den næsten er på 3000 kvm, banen er delt op i to, så hvis der er hunde som ikke kan med andre, eller meget små hunde, så er der nu mulighed for at de får deres egen lukket bane.

Dkk Vordingborg var til Sct. Hans aften på boldbanerne, ved vores trænings bane, hvor folk kunne komme og få gode trænings tips, vi havde også sat en Rally bane op og lidt hjerne gymnastik til hundene, kl. 20,30 tænde vi bålet, en rigtig god dag, med en masse mennesker. Kastrup boldklub havde også lavet en masse tiltag, så vi håber på at det også bliver afholdt næste år, for så vil Dkk gerne deltage igen.

Teori aften bliver afhold på Kastrup skole

Hundetrænings tips er på eget ansvar, her skriver i om nogle gode tips når man er på træningspladsen.

Medbring nogle lækre godbidder, som hunden vil gøre alt for at få. De skal ikke være for store, gerne bløde i det så de er nemme at spise og hunden hurtig er klar til den næste. Tag gerne 2-3 forskellige slags med så du har lidt at veksle i mellem.

Hvis din hund ikke er til godbidder,

så tag et stykke legetøj med, som den elsker, så bruger vi det i træningen, husk at det ikke må ligge frit fremme, der hjemme.

Giv ikke hunden mad lige inden I skal til træning – den arbejder bedre, når den er lidt sulten.

Brug en almindelig line 1,5 – 2 meter lang. En flexi-line er slet ikke velegnet.
Husk at medbringe vand, skål og poser til hunde høm hømer.

Kom i god tid,

så hunden når at falde lidt til ro inden træningen starter.
Vi træner på Gammelsøvej 21 Vordingborg, det er vigtigt at I samler op efter jeres hund og tager al affald med jer, da der er mange hunde der benytter trænings pladsen.

Hundetræning for alle hunde

Hundetræning stimuleres hunden både mentalt og fysisk. Hundens selvtillid og selvværd øges, og kontakten mellem hund og ejer styrkes.

Vi ser gerne, at hvalpene kommer på træningsbanen fra de er 8-9 uger. Det er dog aldrig for sent at starte til træning – uanset hundens alder.

Vi har træningshold, der henvender sig til all typer af hunde

, hvalpe, unghunde, gamle hunde, øvede og ikke øvede. Alt efter hundens kunnen, finder vi et hold, der passer til dig og din hund

I vores træning tager vi udgangspunkt i den enkelte race,

ejer, individ, køn, alder og hundens historie. For at sikre høj kvalitet prioriteres små træningshold. Det giver mig muligheden for at give den sparring og input, som lige netop du og din hund har behov for.

ansvarsforsikring hunde

Ansvarsforsikring hunde :

ansvarsforsikring hunde
Bekendtgørelse om ansvarsforsikring af hunde

I medfør af § 8, stk. 3, i lov om hunde, jfr. lovbekendtgørelse nr. 380 af  26. juni 1969, fastsættes herved efter forhandling med assurandørsocietetet  følgende regler vedrørende pligten til at holde en hund ansvarsforsikret:

ansvarsforsikring hunde :

§ 1. Forsikringspligten omfatter alle hunde med  undtagelse af hunde, der holdes af statsmyndigheder, statsinstitutioner eller  kommuner. De i § 2, sidste pkt., nævnte forsikringsselskaber dækker under en  hundeansvarsforsikring tillige ansvaret for hvalpe, der ikke er 4 måneder gamle, så længe de forbliver hos moderdyret.
ansvarsforsikring hunde :

Stk. 2. Forsikringen skal dække personskade på indtil  5.000.000 kr.

og tingsskade på indtil 2.000.000 kr. for den ved en enkelt  begivenhed forårsagede skade.
ansvarsforsikring hunde : § 2. Forsikringen skal tegnes i et  forsikringsselskab, der er medlem af »Foreningen af forsikringsselskaber  til overtagelse af lovpligtige ansvarsforsikringer for hunde«. Ethvert  ansvarsforsikringsselskab, der er registreret i overensstemmelse med lov nr.  630 af 23. december 1980 om forsikringsvirksomhed, har adgang til at blive  medlem af foreningen.

Ansvarsforsikringsselskaber,

der er medlemmer af  foreningen, er forpligtet til at overtage forsikring for enhver  forsikringspligtig, der henvender sig om forsikring til selskabet og vil  underkaste sig selskabets almindelige forsikringsbetingelser.
ansvarsforsikring hunde : § 3. Selskabet skal tegne forsikringen således, at  ethvert erstatningsansvar i forhold til tredjemand påhviler selskabet, og at  den omstændighed, at forsikringstageren på noget punkt handler imod eller  ikke efterkommer sine forpligtelser over for selskabet, ikke berettiger dette  til over for en erstatningsberettiget at nægte betaling.
ansvarsforsikring hunde :

Stk. 2. Såfremt selskabet udbetaler erstatningsbeløbet  til forsikringstageren,

sker det på selskabets egen risiko, således at det  over for den erstatningsberettigede er ansvarligt for ethvert tab, som denne  måtte lide ved, at erstatningen som følge heraf ikke måtte komme den  pågældende til gode.
ansvarsforsikring hunde :

Stk. 3. Har flere skadelidte krav på erstatning i  anledning af samme under forsikringen faldende skade,

og overstiger deres  krav tilsammen, hvad selskabet er pligtig at yde, skal de, for så vidt  kravene er anmeldt til selskabet eller på anden måde kommet til dets  kundskab, fyldestgøres forholdsmæssigt.
ansvarsforsikring hunde :

§ 4.

Foreningen af forsikringsselskaber til  overtagelse af lovpligtige ansvarsforsikringer for hunde har over for  justitsministeriet påtaget sig forpligtelse til at erstatte skader, der må  antages forvoldt af ukendt hund, og til – mod regres over for den ansvarlige  – at udrede erstatningsydelsen i tilfælde, hvor skade er forvoldt af en hund,  for hvilken forsikring ikke er tegnet, eller for hvilken forsikring vel er  tegnet, men ophævet af selskabet eller ikke holdt i kraft. Erstatning ydes  ikke ud over de i § 1 angivne beløb. For de i § 1 nævnte hunde, der holdes af  statsmyndigheder m.v., hæfter foreningen dog ikke.
ansvarsforsikring hunde : § 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober  1984.
ansvarsforsikring hunde : Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 564 af 19.  december 1969 om ansvarsforsikring af hunde.

Der skal være udvidet forsikring på hunde

når man går til hundetræning i Vordingborg og Næstved under SHS.

Hundetræning stimuleres hunden både mentalt og fysisk. Hundens selvtillid og selvværd øges, og kontakten mellem hund og ejer styrkes.

Vi ser gerne, at hvalpene kommer på træningsbanen fra de er 8-9 uger.

Det er dog aldrig for sent at starte til træning – uanset hundens alder.

Vi har træningshold, der henvender sig til alle hunde,

hvalpe, unghunde, gamle hunde, øvede og ikke øvede. Alt efter hundens kunnen, finder vi et hold, der passer til dig og din hund

I vores træning tager vi udgangspunkt i den enkelte race,

ejer, individ, køn, alder og hundens historie. For at sikre høj kvalitet prioriteres små træningshold. Det giver mig muligheden for at give den sparring og input, som lige netop du og din hund har behov for.

Træning af hunden bør bibeholdes hele hundens liv. Når hunden er hvalp, siger det sig selv, at den har behov for lærdom, miljøtræning, socialisering og samarbejde med den nye ejer. Som unghund – hvor hunden er et energibundt af format – er der også behov for lærdom, da hunden i den alder er lige som en teenager, høre ikke altid efter, her er det godt og komme til træning, så finder man ud af at man ikke er alene

Men også den ældre hund,

må du ikke glemme. Den gamle hund har også behov for at holde sig aktiv, naturligvis fysisk men absolut også mentalt. Sørger du ikke for det, kan du risikere at have en “gammel hund” når den er 5 år, hvor imod en hund der bliver arbejdet med, fortsat kan være frisk, når den er 12 år
Hundetræning ridehus