Sidst opdateret af .

Lydighed træning

Lydighed træning

Lydighed træning
kurser i hele landet til gavn og glæde for din hund, for dig – og sikkert også for dine naboer.

Lydighed træning LP1-LP2  som hele vejen igennem er lystbetonet, starter med med grundkursus og fortsætter

Hundetræning efter dkk`s program, dette tilbyder vi i Vordingborg og Næstved.

Lydighed træning : Klasse 1

Lydighed træning : Klasse 2

Lydighed træning : Klasse 3 samt

Lydighed træning : Eliteklassen med stigende sværhedsgrad.

Nogle bliver så grebet af arbejdet, at de begynder at konkurrere, men det vigtigste er, at hunden på hvert trin oplever en masse, samt møder og lærer at omgås andre hunde. Du selv taler med andre hundeejere og finder ud af, at problemer har alle. På kurserne lærer du at løse dem.

Prisen er 500,- kr. for 8 trænings gange ,træning er på en time af gangen, og er efter Dansk Kennel Kluds LP program.

Lydighed træning – DKK
(min. 10 mdr. + resultatbog)
Kvalitetsbedømmelse: 1., 2., 3. eller ingen præmiering

Alle øvelser starter og slutter med hunden siddende på plads ved førerens venstre side.

Hunden skal have line på mellem alle øvelserne.

ØVELSESBESKRIVELSER FOR DKKs LP-KLASSER:

Tegnforklaring m.v.:
LP= lydighedsprøve
FCI = Federation Cynologique Internationale (DKK’s hovedorganisation)
Caciob = Certificat d’Aptitude au Championat International Obedience (certifikat til international
lydigheds champion)>
Træapporter: Lille ca. 125 g-mellem ca. 250 g-stor ca. 450 g
Næseprøver i træ: 2 x 2 x 10 cm
Ved pointlighed tæller den hund der har højest point i øvelse:
Klasse1:Lineføring
Klasse2:Apportering
Klasse3:Fremsending
Championklassen: Rundt om genstand, apport og spring
Eliteklassen: I tilfælde af pointlighed vil pointene i øvelserne 3, 5 og 6 blive lagt sammen. Hvis
sammentællingen giver det samme resultat, vil de tre øvelser blive gentaget

LP KLASSE 1

1 Lineføring (Koeff. max. 30 p.)
Dommeren dirigerer føreren, der skal gå naturligt.
Hunden skal følge føreren ved dennes venstre
side med skulderpartiet ud for førerens venstre ben i gang, løb og vendinger: (Fremad gå højre om venstre om, omkring (altid til højre
eller som tyskervending
to skridt baglæns to skridt frem og i vendinger på stedet
højre om, venstre om og omkring.

Det er tilladt føreren at afgive pladskommando ved alle igangsætninger,

samt komme med en let opmuntring (kun stemme) til hunden under udførelsen af øvelsen.

Føreren skal gå i en naturlig gangart uden at
afpasse sin fart efter hundens, i modsat fald karaktersænkning.

For at opnå maksimumpoint i øvelsen, skal hunden hver gang føreren gør holdt, uden kommando, sætte sig på plads. Hunden må ikke sidde skævt. Linen skal under øvelsens udførelse
hele tiden være slat hængende.

For at øvelsen kan godkendes kræves det, at en del af øvelsen udføres korrekt uden ekstra
kommandoer eller anden hjælp fra fører end det tilladte

En ufuldkommen retning (ikke parallel) i pladspositionen, bør resultere i tab af points.

Karaktersænkning vil finde sted, hvis hunden går meget tæt på føreren,

så den forstyrrer eller hindrer førerens gang, og især hvis hunden læner sig op af og rører førerens ben
•Følget skal være u stresset.

2

Stå (Koeff. 2 max. 20 p.)
På tegn fra dommeren går føreren fremad, og
ud for et afmærket sted i ringen afgiver føreren en “stå”
kommando til hunden, der føres i line. Når hunden står, tages linen af, og føreren går herefter ca. 5 m. væk fra hunden (afstanden er markeret)
derefter vender føreren uden tegn fra dommeren omkring går tilbage mod hunden og forbi denne. Når føreren er ca. 5 m bag hunden vendes igen rundt på tegn fra dommer
En og føreren går direkte tilbage til hunden. Føreren afgiver en pladskommando og hunden går plads et par meter(uden line), indtil føreren, efter et tegn fra dommeren, gør holdt

Det er tilladt føreren idet denne går fra hunden at kommandere “bliv stående”.

Ønsker føreren det, må øvelsen udføres med hunden fri ved fod (dvs. uden line). I så fald må der ikke afgives en “bliv stående” kommando.

Føreren må ikke vende sig om mod hunden under gang væk fra den (i så fald karaktersænkning).

Føreren må (men skal ikke) samtidig med afgivelse af “stå” kommandoen holde en hånd foran hunden, som dog ikke må berøres.

Føreren må standse op mens ”stå” kommandoen afgives.

Lyd og tegnkommando betragtes i denne øvelse som én kommando.

Der gives 0 point i øvelsen, såfremt hunden ikke står af sig selv.

For at øvelsen kan godkendes kræves det, at hunden står indtil føreren
har vendt omkring første gang

3

. Spring (Koeff. 2 max. 20 p.)
Føreren stiller sig med hunden
på plads uden line foran springbrættet, afstand efter eget skøn
dog max.3 meter. Føreren skal derefter på dommerens kommando
lade hunden blive siddende foran springet, mens føreren går om på den anden side af springet og stiller sig fra 3-5 m fra dette, med front mod hunden På tegn fra dommeren afgiver føreren kommandoen ”spring”. Hunden springer
og sætter sig derefter på plads hos føreren.

Springhøjden er valgfri for hunde der er fyldt 7 år eller mere. For øvrige hunde er springhøjden hundens skulderhøjde rundet op eller ned til nærmest 10 cm dog max. 60 cm.

For at øvelsen kan godkendes kræves det at fører har passeret springbrættet inden hunden springer

For at øvelsen kan godkendes kræves det, at der ikke afgives mere end i alt 4 springkommandoer.

4.

Stillings skift (Koeff. 3 – max. 30 p.)
Med hunden siddende med dens bagpart eller forben (alt efter hvilken part af kroppen der skal holdes i ro) mellem to anviste punkter, gør føreren klar. Hunden skal sidde på plads uden line. Efter førerens klarmelding og på dommerens tilladelse kommanderer føreren hunden i dæk. På endnu en
tilladelse går føreren ca. 2 m væk fra hunden og gør omkring. ”
Bliv” kommando er tilladt, idet føreren forlader hunden. På dommerens tilladelse kommanderer føreren hunden i sit eller stå og på endnu en tilladelse kommanderes hunden i dæk.

Dommeren bestemmer på dagen

om hunden skal kommanderes i sit eller stå som første position. Anden position skal altid være dæk. Rækkefølgen skal være den samme for alle hunde på dagen. På dommerens tilladelse går føreren tilbage til hunden, som skal blive liggende
i dæk indtil dommeren giver tilladelse til, at føreren må kommandere hunden på plads. Hunden skal skifte stilling i alt 2 gange.

Hvis en hund under stillings skiftene flytter sig mere end en krops længde

(halen fraregnet), i
hvilken som helst retning, eller hvis hunden kommanderes “baglæns” i forbindelse med skiftene, standses øvelsen, og der gives kun point for det, hunden har udført rigtigt indtil dette tidspunkt.

Dobbelte lydkommandoer og for voldsomme arm og krops kommandoer er karaktersænkende.

For at øvelsen kan godkendes kræves det, at hunden indtager den af dommeren valgte position
, og at der til hvert skift max. afgives i alt 4 kommandoer.

5

. Indkald (Koeff. 2 max. 20 p.)
Efter dommerens anvisning bevæger føreren sig ca. 15 m væk fra sin
hund, der enten holdes i halsbåndet af dommeren, eller af føreren forinden er kommanderet i dæk, sit eller stå. Efter at være kommet i position, vender føreren front mod sin hund og kalder, efter tegn fra dommeren, hunden på plads.

Det er tilladt at bruge hundens navn samt “plads”

afgivet som en sammenhængende kommando. Er der en pause mellem de to kommandoer, betragtes det som en dobbeltkommando.

På førerens kommando skal hunden hurtigt og uden svinkeærinder løbe direkte ind til sin fører og sætte sig lige på plads.

hunden sig mere end to kropslængder

fra en dæk/sit/stå stilling før føreren kalder den ind stoppes øvelsen,og der gives 0 point.

Det er tilladt at kommandere ”bliv” inden hunden forlades

For at øvelsen kan godkendes kræves det, at hunden kommer ind til føreren.

6

Hold fast på apport (Koeff. 2 –max. 20 p.)
Øvelsen begynder med, at hunden sidder på plads ved siden af føreren eller foran føreren. På tegn fra dommeren holder føreren en medbragt træ apport hen foran hunden. Føreren må, men skal ikke, afgive kommando for
apport.

Hunden skal derefter, mens den stadig sidder på stedet,

holde apporten i 3 sekunder (tiden tæller fra det øjeblik, hvor føreren står oprejst og har armene langs siden), hvorefter føreren på et tegn fra dommeren siger “slip” og tager apporten. Hunden skal villigt slippe apporten.
Øvelsen afsluttes når føreren har taget apporten, med hunden i plads eller foran føreren.

For at opnå max point skal hunden aflevere apporten
til hånden.

Afsluttes øvelsen uden aflevering,

men med godkendt fastholdelse af apport, så kan der max
gives 8 point.

For at øvelsen kan godkendes kræves det at der maksimalt bruges 4 apport kommandoer og max 4 slip kommandoer.

For at opnå max point

, skal hunden tage apporten på første kommando, holde apport i ro 3
sekunder, og aflevere apporten til hånden på første slip kommando.

7.

Sit 15 sek. (Koeff. 2-max. 20 p.)

Når føreren melder klar til øvelsen,

skal hunden sidde på plads (uden line). På tegn fra dommeren afgiver føreren herefter en sit kommando. Tegn –
og lydkommando betragtes her som én kommando. På tegn fra dommeren går føreren fra sin hund, efter først at have kommanderet “bliv”. ca. 5 m væk fra hunden (afstanden markeret) og vender front mod hunden.

Hunden skal blive siddende på stedet i 15 sekunder

efter, at føreren er kommet i position. På tegn fra dommeren går føreren tilbage til hunden og stiller sig ved dennes højre side. Hunden skal blive siddende indtil dommeren siger tak.

Samtidig med ”sit” kommandoen må føreren (men skal ikke) bruge et diskret håndtegn

Føreren må ikke vende sig mod hunden under gangen væk (i så fald karaktersænkning).

Såfremt hunden indtager en anden position end sit, gives der kun point for den tid, hunden sidder.

Øvelsen godkendes ikke, hvis hundeføreren afgiver kommandoer til hunden efter HF er kommet i position.

For at øvelsen kan godkendes kræves det, at hunden sidder i mindst 8 sekunder, og ikke flytter
sig fra stedet med mere end 2 kropslængder.

8.

Dæk (Koeff. 3 –max. 30 p.)
Når føreren melder klar til øvelsen, skal hunden sidde på plads fri ved fod (uden line). På tegn fra dommeren afgiver føreren herefter en dækkommando. Tegn og lydkommando betragtes her som én kommando. På tegn fra dommeren går føreren fra sin hund, efter først at have kommanderet
“bliv”,ca. 15 m væk (afstanden markeret) og vender front mod hunden.

Hunden skal blive liggende dæk på stedet i et (1) minut efter, at føreren er kommet i position.

På tegn fra dommeren går føreren tilbage til hunden og stiller sig ved dennes højre side. Hunden skal blive liggende, til føreren, på et nyt tegn fra dommeren, kommanderer hunden på plads.

Samtidig med ”dæk” kommandoen må føreren (men skal ikke)
bruge et håndtegn. Hånden må ikke “hugges” ned mod hunden, der heller ikke må “knuges” ned i dæk ved at føreren bøjer sig ind over hunden i så fald karaktersænkning.


Føreren må ikke vende sig mod hunden under gangen væk (i så fald karaktersænkning).

Såfremt hunden indtager en anden position end dæk, gives der kun point for den tid hunden ligger i dæk.

Der gives 0 point i øvelsen, såfremt hunden ved berøring presses/trykkes ned i dæk.

Øvelsen godkendes ikke hvis hundeføreren afgiver

kommandoer til hunden efter hundeføreren er kommet i position.

For at øvelsen kan godkendes kræves det, at hunden dækker i mindst 20 sekunder, og ikke flytter sig fra stedet med mere end 2 kropslængder.

9.

Helhedsindtryk (Koeff. 1 –max. 10 p.)
Ved helhedsindtryk forstås først og fremmest samarbejdet mellem fører og hund og disses forståelse for øvelserne samt førerens kendskab til prøvereglerne. Der tages endvidere hensyn til den lydighed (villighed) hvormed hunden udfører øvelserne, dog med rimelig hensyntagen til de enkelte hunderacers temperament og hundens alder. Karakteren for helhedsindtryk gives samlet for det, hund og fører har udført.

Lydighed træning LP1-LP2 er for alle der godt kan lide at gå til hundetræning

Hundetrænings tips : ANBEFALINGER FOR HÅNDTERING

Hundetræning og hundesport skal af hensyn til hundens velfærd prioriteres over alt andet. Hundens velfærd skal gå forud for opdrætterens, trænerens, ejerens, sponsorens og officials interesser og ønsker.

Hundetrænens ambitioner må aldrig overskride hundens evner.

De etiske anbefalinger vedrørende hundens behandling, velfærd og sundhedstilstand skal overholdes – ikke blot under deltagelse i udstillinger, prøver eller konkurrencer – men nok så vigtigt i den daglige træning og håndtering.

Ved hundetræning er udgangspunktet, at al omgang med hunden skal baseres på respekt for hunden som et levende væsen og med forståelse for hundens naturlige adfærd.

Det er af stor betydning til stadighed at forbedre uddannelse i træning og håndtering af hunden.

Hunden skal altid håndteres og trænes på en måde, som sikrer, at dens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov tilgodeses.

Al indlæring og træning af hunden skal tage udgangspunkt i viden om hundens adfærd.

Al indlæring og træning af hunden skal baseres på metoder og teknikker som eksempelvis positiv motivation og forstærkning af ønsket adfærd.

Straf og irettesættelse er ikke en acceptabel indlærings metode

og kan derfor aldrig forme en hunds opførsel i positiv retning.

Irettesættelse af hunden skal altid tilpasses individet, forseelsen og situationen og må aldrig være styret af hundeførerens ophidselse eller mangel på selvkontrol.

Det er ikke acceptabelt at irettesætte en hund, der udviser angst eller tydelig underkastelse.

Enhver form for vold i omgangen med hunde er fuldstændig uacceptabel og en overtrædelse af dyreværns loven.

Hundens sociale tilpasning og glæde ved at samarbejde med mennesker skal stimuleres allerede i hvalpestadiet.

Ved at motivere hunden,

aktivere den hensigtsmæssigt, være konsekvent, vise imødekommende venlighed, tillid og ved at sætte hensigtsmæssige grænser for den unge hund tydeliggøres det sociale samspil med ejeren, samtidig med at hundens opmærksomhed og samarbejdsvilje udvikles.

Når man har vundet hundens tillid og respekt gennem venlig, retfærdig og konsekvent opførsel og håndtering, er der basis for at fremstå som hundens naturlige leder.

Al vellykket hundetræning bygger på et harmonisk forhold mellem hunden og en venlig og respekteret lederfigur.

Visse hundetyper udsættes for relativ hård belastning og risiko i deres træning og praktiske arbejde. Kravet til hundens tilpasning til forskellige former for aktivitet, miljø osv. må aldrig overskride hundens evner.

Hundetræning stimuleres hunden både mentalt og fysisk.

Hundens selvtillid og selvværd øges, og kontakten mellem hund og ejer styrkes.

Vi ser gerne, at hvalpene kommer på trænings banen fra de er 8-9 uger. Det er dog aldrig for sent at starte til træning – uanset hundens alder.

Vi har Lydighed træning, der henvender sig til hvalpe, unghunde, gamle hunde, øvede og ikke øvede. Alt efter hundens kunnen, finder vi et hold, der passer til dig og din hund

I vores Lydighed træning tager vi udgangspunkt i den enkelte race

, ejer, individ, køn, alder og hundens historie. For at sikre høj kvalitet prioriteres små træningshold. Det giver mig muligheden for at give den sparring og input, som lige netop du og din hund har behov for.

Lydighed træning af hunden bør bibeholdes hele hundens liv.

Når hunden er hvalp, siger det sig selv, at den har behov for lærdom, miljøtræning, socialisering og samarbejde med den nye ejer. Som unghund – hvor hunden er et energibundt af format – er der også behov for lærdom, da hunden i den alder er lige som en teenager, høre ikke altid efter, her er det godt og komme til træning, så finder man ud af at man ikke er alene

Men også den ældre hund

, må du ikke glemme. Den gamle hund har også behov for at holde sig aktiv, naturligvis fysisk men absolut også mentalt. Sørger du ikke for det, kan du risikere at have en “gammel hund” når den er 5 år, hvor imod en hund der bliver arbejdet med, fortsat kan være frisk, når den er 12 år.Lydighed træning for den gamle hund er godt

Hunde billeder

Hunde billeder

Hunde billeder fra hundetræning i Vordingborg

Billeder som er taget af en professionel  fotograf Frank Rønsholt,

som arbejder i zoologisk have, vi var så heldig at vi var tilpas mange, så vi kunne hyre Frank Rønsholt,en dag, se det gode resultat her, alle billederne er taget på vores trænings plads i Toksværd

 

hunde billeder

Hunde billeder fra nogle af vores tur,

når vi ikke træner på pladsen, det kan være en bytur, hvor vi træner vores hunde til at begå sig i byen, det kan være vente ude foran en butik, gå over vejen, møde en barnevogn eller en skovtur hvor vi træner i at side eller dæk på en træ stup, finde godbidder ved et træ, indkald i skoven, hunden må ikke trække, eller dæk og bliv, dette er nogle af de ting vi træner, når vi har vores skovture, se billeder fra begge tur.billederne er taget fra hundetræning i Vordingborg.

Hunde billeder

Hunde billeder . Hundetræning Vordingborg. hvalpemotivation – hvalpetræning – unghunde – familiehunde – Lydighed LP 1 – Lydighed LP 2 – Klikker træning – Køre kort til hund – Spor træning – første hjælp til hunde – hjernegymnastik – kend din hund kursus og Ringtræning

Tilmeldinger kan lavet i menuen, træningen forgår i Vordingborg.

Kontakt os hvis du har spørgsmål ang. træning, eller hvilken hold du skal gå på, se under uddannet DKK træner. Vordingborg trænings bane tager kursister fra Præstø, Mern,stege,Lundby,møn, Nyråd, Vordingborg

Toksværd v/Næstved

Tilmelding kontakt Lone Nielsen vis i vil gå på hold i Toksværd (ligger ved Næstved). Kik på Næstveds hjemmeside http://www.hundesnor.dk

Trænings pladsen ligger på Klokkegårdsvej 19,  4684 Holmegaard. Her dækker vi område Holme Olstrup, askov, mogenstrup, fensmark,toksværd,rønnede, tappernøje og næstved,tappernøje

Dette kan de tilbyde inden for hunde træning. hvalpemotivation – hvalpetræning – unghunde – familiehunde – Lydighed LP 1 – Lydighed LP 2 – og kørekort til hund

 

Billeder som er taget af en professionel  fotograf Frank Rønsholt, som arbejder i zoologisk have, vi var så heldig at vi var tilpas mange, så vi kunne hyre Frank Rønsholt,en dag, se det gode resultat her, alle billederne er taget på vores trænings plads i Toksværd

 

Hundetræning stimuleres hunden både mentalt og fysisk.

Hundens selvtillid og selvværd øges, og kontakten mellem hund og ejer styrkes.

Vi ser gerne, at hvalpene kommer på træningsbanen fra de er 8-9 uger. Det er dog aldrig for sent at starte til træning – uanset hundens alder.

Vi har træningshold, der henvender sig til hvalpe, unghunde, gamle hunde, øvede og ikke øvede. Alt efter hundens kunnen, finder vi et hold, der passer til dig og din hund

I vores træning tager vi udgangspunkt i den enkelte race, ejer, individ, køn, alder og hundens historie. For at sikre høj kvalitet prioriteres små træningshold. Det giver mig muligheden for at give den sparring og input, som lige netop du og din hund har behov for.

Træning af hunden bør bibeholdes hele hundens liv.

Når hunden er hvalp, siger det sig selv, at den har behov for lærdom, miljøtræning, socialisering og samarbejde med den nye ejer. Som unghund – hvor hunden er et energibundt af format – er der også behov for lærdom, da hunden i den alder er lige som en teenager, høre ikke altid efter, her er det godt og komme til træning, så finder man ud af at man ikke er alene

Men også den ældre hund, må du ikke glemme. Den gamle hund har også behov for at holde sig aktiv, naturligvis fysisk men absolut også mentalt. Sørger du ikke for det, kan du risikere at have en “gammel hund” når den er 5 år, hvor imod en hund der bliver arbejdet med, fortsat kan være frisk, når den er 12 år

 

Hvalpen hopper op

Hvalpen hopper op. For hunde er det naturligt at ville snuse og slikke os i hovedet

Hvalpen hopper op

når vi hilser på dem. At puffe/slikke tæven i mundvigene for at få hende til at kaste mad op til hvalpene er et overlevelsesinstinkt for hvalpen og en arv fra dens vilde forfader, ulven. Senere, når hvalpene begynder at spise fast føde, bliver denne puffen/slikken til en ritualiseret hilsen.
Hvalpen hopper op : Eftersom hundene retter deres sprog mod os mennesker, er vi også ofre for denne (måske mindre praktiske) adfærd. Vi ønsker imidlertid også, at vores hvalp skal beholde sin positive indstilling til fremmede mennesker, så det er ikke en god ide at skælde den ud, når den handler i overensstemmelse med sin natur og hopper op efter vores ansigt.

hvalpen hopper op : Det er vigtigt, at undgå at belønne hvalpen for at hoppe op.

Man belønner hvalpen, hvis man giver den kontakt når den hopper op – at skubbe hvalpen ned og f.eks. sige “nej”, er også kontakt. Beløn i stedet hvalpen ved at give den kontakt og godbidder, når den har alle fire ben i jorden. Afbryd med det samme, hvis hvalpen igen hopper op, når du begynder at snakke/kæle med den. Ved meget inkarnerede “hoppere” kan man med fordel vende ryggen til, hver gang hvalpen hopper op og på denne måde fratage den muligheden for kontakt ved den uønskede adfærd.

Det er nødvendigt at træne intensivt på dette ritual sammen med mennesker,

som man kan instruere i ret adfærd. Jo flere forskellige mennesker, der træner denne øvelse med hvalpen, desto mere generaliseret bliver adfærden (det vil sige, at hvalpen lærer, at dette ritual gælder i alle situationer, uanset hvem mennesket er).
Hvalpen hopper op : Dørklokken

Hvordan skal hunden reagere, når det ringer på døren? Det er smart at indlære en rolig rutine lige fra start. Hav en bøtte med godbidder stående let tilgængeligt ved hoveddøren. Når det ringer på døren går du roligt ud til den. Lad bare hunden løbe i forvejen, det vigtigste er, at du viser, at der ikke er noget, man behøver at stresse op over ved selv at bevæge dig roligt.
hvalpen hopper op :

Ved hoveddøren tager du et par godbidder fra bøtten og beder hunden om at sætte sig.

Skulle hunden blive stående, venter du blot tålmodigt til den har sat sig ned, før du giver den godbidden. Det er vigtigt, at hunden forholder sig helt roligt, inden du åbner døren og lader gæsten komme ind. Gæsten bør nu hilse på hunden på samme måde som i ovenstående råd “hvalpen hopper op”.
Man kan evt. have en bøtte med godbidder hængende på ydersiden af døren, så gæsten kan give hunden en godbid, når den hilser med alle fire ben på gulvet, eller måske endda lave en sit-øvelse med hunden. Det er generelt en god ide at instruere alle besøgende inden de ankommer.

Hvalpen hopper op : 4 regler, der gør dig til en populær hundeejer

Hav altid din hund i snor på gaden – det er ikke alle mennesker, der er lige så glade for hunde som du selv er og selv den mest lydige hund kan finde på at løbe ud på vejen, hvis den rette påvirkning dukker op (kat, egern, ræve, andre hunde m.m.) Brug en almindelig snor – ikke fleks-line – i trafikken.

Lær din hund ikke at tisse op ad butiksfacader,

tøjstativer, skilte, blomsterkrukker m.m. Husk det er dit ansvar at fortælle din hund, hvad der er rigtig, og forkert, det er alså ikke særlig lækker, at hanhunde går og tisser op af alt i byen, tænk på dine medmennesker.

Saml altid din hunds efterladenskaber op – også i skov, park og andre bevoksede steder. Dette sikrer færdsel uden uheld samt mindsker spredning af hjerte- og lungeorm via hundenes afføring.

Lad ikke din løse hund løbe hen til en anden hund,

der er i snor. Heller ikke selv om du går i et friløbs område. Kald i stedet din hund til dig og lad den blive der, til den anden hund har passeret. Det kan jo være, at den anden hund er i snor fordi den er aggressiv, i løbetid, syg eller andet. Kald også din hund til dig, hvis der kommer andre mennesker, cyklister, joggere m.m.
Hvalpen hopper op :

Fysisk motion

At bruge hjernen er noget at det mest trættende man kan sætte hunden til og det trætter den på en anden måde, end hvis man motionerer den fysisk. Hvis man motionerer en hund kommer den bare i bedre form, og det giver som bekendt mere energi både hos mennesker og dyr. Den fysiske motion er vigtig, men den bedste måde at trætte en hund på er ved at beskæftige dens hjerne. Den træthed, der kommer efterfølgende, er længerevarende og giver en roligere hund. Man kan trætte hundens hjerne på flere måder, f.eks. ved næsearbejde, problemløsning, nye oplevelser eller indlæring.

Det er derfor en rigtig god idé at give hunden daglig aktivering,

hvor både benene, næsen og hjernen bliver beskæftiget. Det kan dog af og til være svært at finde på noget at lave med hunden, og følgende sider er ment som en inspiration og vejledning til en god “basis-aktivering” af hunden.

Hvalpetræning med sin hvalp, er noget man skal gå til, her lære din hund, at lege med andre hunde, samt at holde fokus på at udføre de opgaver vi stiller vores hvalp.